139/1951. (VII. 8.) MT rendelet

filmfelvevőgépek és filmvetítőgépek bejelentéséről

(Közigazgatási rendszám: 9.830.)

1. § A jelen rendelet alkalmazása szempontjából filmfelvevőgépnek kell tekinteni minden 16 mm vagy 35 mm szélességű néma- vagy hangosfilm felvételére alkalmas kép vagy hangkamerát, valamint ennek minden alkatrészét és tartozékát; filmvetítőgépnek kell tekinteni minden 16 mm vagy 35 mm szélességű néma- vagy hangosfilm vetítésére alkalmas készüléket, valamint annak minden alkatrészét és tartozékát is.

2. § Az, akinek bármilyen jogcímen filmfelvevő- vagy filmvetítőgép van birtokában, köteles azt 1951. évi július hó. 31. napjáig a népművelési minisztériumnak írásban bejelenteni.

3. § Az, akinek 1951. évi július hó 31. napja után bármilyen jogcímen filmfelvevő- vagy filmvetítőgép kerül birtokába a bejelentést (2. §) a birtokbavételtől számított három napon belül köteles teljesíteni.

4. § Filmfelvevő-, illetőleg filmvetítőgép előállításával, vagy forgalombahozatalával foglalkozó állami vállalatoknak a birtokukban lévő, eladásra szánt filmfelvevő- és filmvetítőgépeket bejelenteniök nem kell.

5. § A 2. és 3. §-ban megszabott bejelentés teljesítéséről a népművelési miniszter a bejelentőnek igazolást ad.

6. § Filmfelvevőgéphez (1. §) szükséges, valamint 16 mm, 32 mm vagy 35 mm szélességű mozgóképszalagok sokszorosítására alkalmas filmnyersanyagot - kivéve a 16 mm, 32 mm vagy 35 mm szélességű, legfeljebb 3 méter hosszúságú, fényképezőgéphez használt filmnyersanyagot - csak annak szabad kiszolgáltatni, akinek a jelen rendelet alapján bejelentett filmfelvevőgép van birtokában.

7. § Közületek és közületi vállalatok, filmek (mozgóképfelvételek) készítésére (forgatására) megbízást a filmgyártó állami vállalatokon kívül másnak csak a népművelési miniszter előzetes jóváhagyásával adhatnak.

8. § (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és 2 hónapig terjedhető elzárással vagy 10 000 forintig terjedhető pénzbüntetéssel kell büntetni azt, aki:

a) a 2. és 3. §-ban megszabott bejelentési kötelezettségének nem, vagy nem kellő időben tesz eleget;

b) a 6. §-ban foglalt tilalom ellenére filmnyersanyagot szolgáltat ki, illetőleg vásárol.

(2) Azt a filmfelvevő, illetőleg filmvetítőgépet, valamint filmet, amelyre nézve a kihágást elkövették, el kell kobozni. Az elkobzott gépet, illetőleg filmet a népművelési minisztériumnak kell megküldeni.

(3) Kihágás miatt az eljárás a végrehajtóbizottságnak, mint rendőri büntetőbíróságnak hatáskörébe tartozik; szakminiszter a népművelési miniszter.

9. § A jelen rendelet hatálya nem terjed ki a néphadseregre, az Államvédelmi Hatóságra, a rendőrségre, valamint a filmgyártó és a moziüzemeltetéssel foglalkozó állami és azokra a vállalatokra, amelyekben a nem állami érdekeltség az 1945. évi január hó 20. napja után kötött és érvényben lévő államközi egyezményen alapszik.

10. § A jelen rendelet végrehajtásáról a népművelési miniszter gondoskodik.

Rákosi Mátyás s. k.,

a minisztertanács elnökhelyettese

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére