18027/1951. (III. 9.) FM rendelet

a bögölylárva irtásának szabályozásáról

(Közigazgatási rendszám: 8.676.)

Az állattenyésztés és takarmánytermelés fejlesztéséről szóló 2021/1950. (XII. 3.) számú minisztertanácsi határozat IV. részének 9. pontjában foglaltak végrehajtásaként a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem.

1. § (1) Az állami gazdaságok, termelőszövetkezetek (csoportok) és az egyénileg dolgozó parasztok szarvasmarha-állományában a bögölylárva irtása állami feladat.

(2) A bögölylárvaírtás végrehajtásához szükséges irtószerről és a kezelésről az állam gondoskodik.

2. § (1) Minden állattartó köteles szarvasmarháit a külön rendelkezésben megállapított, időpontban, a lárvairtást végző közegeknek bemutatni és kezelésre átengedni.

(2) Legelőre csak azt a szarvasmarhát szabad kihajtani, amelyen a bögölylárvákat már az első kihajlás előtt elpusztították.

(3) Állatvásárra, tenyészállatvásárra. állatkiállításra és állatdíjazásra csak azt a szarvasmarhát lehet felhajtani, amelyen a bögölylárvákat elpusztították.

(4) E rendelkezések betartását a községi (városi) tanács Végrehajtóbizottsága ellenőrizni köteles.

3. § (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntetőrendelkezés alá nem esik kihágást követ el és egy hónapig terjedhető elzárással büntetendő az az állattartó, aki a 2. §-ban foglalt rendelkezéseket megszegi vagy kijátssza.

(2) A pénzbüntetés legmagasabb összege ötezer forint.

(3) A kihágási eljárás a végrehajtóbizottságnak, mint rendőri tüntetőbíróságnak a hatáskörébe tartozik. Szakminiszter a földművelésügyi miniszter.

4. § A 62000/1942. (IV. 15.) FM rendelet hatályát veszti.

Erdei Ferenc s. k.,

földművelésügyi miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére