25/1951. (I. 27.) MT rendelet

a munkavállalót terhelő tartozásoknak a munkavállaló járandóságaiból való levonása tárgyában

(Közigazgatási rendszám: 6.180.)

1. § (1) A munkáltató (vállalat, hivatal stb.) köteles a munkaviszony megszűnése vagy a munkavállaló áthelyezése esetén a munkavállalónak szolgálati járandóságaiból való levonás útján törlesztendő, ki nem egyenlített tartozásairól igazolást kiállítani. Igazolást kell kiállítani akkor is, ha a munkavállalónak ilyen tartozása nincsen.

(2) Az igazolást a jelen rendelet mellékleteként közölt és a postahivatalokban beszerezhető űrlapon kell kiállítani és a munkavállalónak a munkakönyvvel együtt ki kell adni. Az új munkáltató a munkavállalót csak akkor alkalmazhatja, ha a munkavállaló a munkakönyvvel együtt az igazolást is átadja.

(3) A közszolgálat körében az igazolást az illetményszámfejtő hely állítja ki és a munkaviszony megszűnése esetén a munkavállalónak való kiadás végett a szolgálati (fizető) helyre, áthelyezés alkalmával pedig közvetlenül az új illetményszámfejtő helyre küldi meg.

2. § (1) Az az előző munkáltató, aki igazolást egyáltalában nem vagy helytelenül állit ki, valamint az az új munkáltató, aki a munkavállalót az igazolás átadása nélkül alkalmazza, vagy aki az igazolásban foglaltakat a járandóságok folyósításánál figyelmen kívül hagyja, a hitelezővel szemben készfizetői kezesként felel a munkavállalót terhelő tartozásoknak azokért a részleteiért, amelyeket ennek folytán nem vontak le.

(2) A munkáltatónak az (1) bekezdés szerint eljáró alkalmazottai az eljárásúkkal okozott kárért személy szerint is felelősek a hitelezővel szemben.

3. § A fegyveres alakulatok, valamint a MÁV és a Posta körén belül történt áthelyezések alkalmával szükséges igazolás rendszerét az érdekelt miniszterek a jelen rendelettől eltérően szabályozhatják. Az említett szervektől kilépő munkavállalók részére azonban a jelen rendelet 1. §-ában meghatározott igazolást kell kiállítani és az említett szervek kötelékébe belépő új alkalmazottaktól szintén ilyen igazolást kell megkövetelni.

4. § A szolgálati viszonyból eredő járandóságok lefoglalásának újabb szabályozásáról szóló 4.250/1949. (IX. 24.) MT rendelet 6. §-a azzal a rendelkezéssel egészíttetik ki, hogy a szolgálati viszonyból eredő járandóságokra vezetett végrehajtás hatálya a munkahely megváltoztatása esetében kiterjed a végrehajtást szenvedőt az új munkáltatóval szemben megillető járandóságokra is.

5. § (1) Közokirat hamisítás bűntettét követi el

a) az igazolást kiállító az a személy, aki az igazolásba a valóságnak meg nem felelő adatot vezet be,

b) az a munkavállaló, aki az igazolásra bármilyen adatot rávezet, vagy azon bármilyen változtatást eszközöl.

(2) Csalás bűntettét követi el az a munkavállaló, aki új munkahelyén az igazolást nem adja át, vagy előző munkahelyét eltagadja.

6. § (1) A jelen rendelet az 1951. évi február hó 1. napján lép hatályba; hatálybalépésével a 4.347/1949. (XII. 17.) MT rendelet hatályát veszti.

(2) A jelen rendelethez mellékelt igazolás-űrlapok előállításáról és forgalombahozásáról a pénzügyminiszter a közlekedés- és postaügyi miniszterrel egyetértésben gondoskodik.

Dobi István s. k.,

a minisztertanács elnöke

Tartalomjegyzék