60/1951. (III. 8.) MT rendelet

a villamosenergia elosztásra szolgáló berendezések korszerűsítéséről

(Közigazgatási rendszám: 9.660.)

1. § (1) A villamosenergia elosztó berendezések korszerűsítése végett az áramszolgáltató vállalatok fokozatosan áttérnek a 190/110 és a 380.220 Volt feszültségű, háromfázisú, 50 periódusú, váltakozó áramrendszerü energiaszolgáltatásra.

(2) A áttérés a villamosenergia-szolgáltatás és az ipari termelés folytonosságát nem zavarhatja.

2. § (1) A villamosberendezéseknek az áramnem és a feszültség megváltoztatása miatt felmerülő kicserélési, illetőleg átalakítási költségei a következőképpen oszlanak meg:

(2) Az áramszolgáltató vállalat [1. § (1) bekezdés] viseli:

a) a tulajdonában levő berendezések és vezetékek, továbbá

b) lakásonként - legfeljebb - 150.- Ft erejéig a háztartási fogyasztói berendezések átalakítási, illetőleg kicserélési költségeit.

(3) A háztartási fogyasztói berendezések kicserélési, illetőleg átalakítási költségeinek lakásonként 150.- Ft-oot meghaladó részét a fogyasztó viseli.

(4) A nem háztartási fogyasztói berendezések átalakítási, illetőleg kicserélési költségei a fogyasztót terhelik.

(5) Az építmények belső villamosvezeték hálózatának, a hálózat tartozékainak és a felvonóiknak az átalakítási, illetőleg kicserélési költségei az ingatlan tulajdonosát terhelik.

3. § A jelen rendelet alkalmazásában az ingatlan tulajdonosának kell tekinteni a haszonélvezőt, ház haszonbérlőt, közületi kezelésben álló ingatlan esetén pedig az ingatlant kezelő közületeket is.

4. § (1) Az új áramnemre és feszültségre való áttérésről, illetőleg annak időpontjáról az áramszolgáltató vállalat:

a) a tervkötelezett vállalatokat az áttérést megelőző év augusztus hó 1. napjáig,

b) a többi fogyasztót pedig az áttérést 60 nappal megelőzően értesíti.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja esetében az áttérésről szóló értesítést az ingatlan tulajdonosával az ingatlan címére feladott és amennyiben az ingatlannak házfelügyelője van, annak kezéhez kézbesítendő ajánlott levélben kell közölni. Az áramszolgáltató vállalat az értesítéshez az ingatlanon lakó fogyasztók részére megfelelő számú figyelmeztető felhívást mellékel. A házfelügyelő az értesítést a hirdetmények számára fenntartott -szembetűnő - helyen 3 nap alatt kifüggeszti és a figyelmeztető felhívásokat ugyanezen idő alatt a lakóknak kézbesíti. A figyelmeztető felhívás szövegében az 5. § (1) bekezdésben említett bejelentési határidőre és elmulasztásának következményeire utalni kell.

5. § (1) A 2. § (2) bekezdés b) pontja esetén a fogyasztó igényét az áttérést közlő figyelmeztető felhívás [4. § (2) bekezdés] kézhezvételétől számított 90 nap alatt az áramszolgáltató vállalatnak bejelenteni köteles. A bejelentés elmulasztása esetén az igényt érvényesíteni nem lehet.

(2) Az áramszolgáltató vállalat az érdekeltek kérelmére felvilágosítást ad arra vonatkozóan, hogy az áttérés következtében valamely háztartási fogyasztói berendezés kicserélése szükséges-e.

6. § (1) Az ingatlan tulajdonosa az értesítés 14. § (2) bekezdés] kifüggesztésétől számított 30 nap alatt köteles az ingatlan (építmény) villamosvezeték hálózatát és annak tartozékait az áramszolgáltató vállalat által megjelölt csatlakozási ponttól - az új áramrendszernek és feszültségnek megfelelően - saját költségén átépíttetni, a felvonó átépítésére vonatkozólag pedig megfelelő iparvállalattal megállapodni. Az ingatlan tulajdonosa a megállapodást - annak megkötésétől számított 3 nap alatt - a vállalatnak [1. § (1) bek.] bemutatni köteles.

(2) Ha az ingatlan tulajdonosa az (1) bekezdésben meghatározott kötelességének nem tesz eleget, a ház lakói az átépíttetést magukra vállalhatják. Ez esetben az átvállalás tényéről a lakók az áramszolgáltató vállalatot közös megbízott útján 3 nap alatt értesítik.

(3) Ha az áramszolgáltató vállalat az ingatlan (építmény) villamosvezeték hálózatának, illetőleg a hálózat tartozékainak az átépítése körül hiányt észlel, az ingatlan tulajdonosa [(1) bekezdés], illetőleg a lakók ((2) bekezdés] kötelesek azt saját költségükön a vállalat előírása szerint kiküszöbölni vagy pótolni.

(4) Ha ez ingatlan tulajdonosa az (1) bekezdésben megszabott kötelezettségének nem tesz eleget és a kötelezettséget a lakók magukra nem vállalták, vagy az átvállalt kötelezettségüknek nem tesznek eleget, az áramszolgáltató vállalat jogosult az ingatlan (építmény) villamosvezetékhálózatát és annak tartozékait az ingatlan tulajdonosának terhére átépíttetni (átalakítatni - kicseréltetni).

(5) A (4) bekezdés esetén nem tartozik kártérítési felelősséggel az áramszolgáltató vállalat, ha az átépítési munkálatok az építményen (burkolat, vakolat, festés stb.) a rendes gondosság mellett elkerülhetetlen károkat okoznak.

7. § A 6. § (2) bekezdése alapján elvégzett munkálatoknak igazolt és a lakók között a lakbér arányában felosztott költségeit a bérlő a lakbérbe a bér 50%-a erejéig beszámíthatja mindaddig, amíg az általa kifizetett összeg teljesen meg nem térül. A költségeket községekben a járási, városokban a városi, illetőleg a városi kerületi tanács végrehajtóbizottsága igazolja.

8. § (1) Ha a munkálatokat az áramszolgáltató vállalat végezteti el [6. § (4) bekezdés], az épületet az ingatlankezelő vállalat (ingatlankezelöség) kezelésébe kell utalni mindaddig, amig az átalakítási és kicserélési költségek és ezek kamatai kifizetést nem nyernek.

(2) Az (1) bekezdés alapján kezelésbe vett épület tiszta házbérjövedelmét az ingatlankezelő vállalat (ingatlankezelőség) évenként az átalakítási és kicserélési költség törlesztésére a tulajdonos javára számolja el.

9. § (1) Kihágást követ el és ötszáz forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő az a házfelügyelő, aki a 4. § (2) bekezdésében meghatározott kötelességének nem tesz eleget.

(2) A kihágási eljárás a végrehajtóbizottságnak, mint rendőri büntetőbíróságnak a hatáskörébe tartozik. Szakminiszterként a bánya- és energiaügyi miniszter jár el.

Dobi István s. k.,

a minisztertanács elnöke

Tartalomjegyzék