9/1951. (I. 6.) MT rendelet

Népművészeti Intézet létesítéséről

(Közigazgatási rendszám: 1.830.)

1. § (1) A népi művészetek fejlesztésére és a kulturális tömegmozgalom művészi tevékenységének elősegítésére a népművelési miniszter felügyelete alatt álló "Népművészeti Intézet"-et (továbbiakban: Intézet) kell létesíteni.

(2) Az Intézet székhelye: Budapest.

2. § Az Intézet feladata:

1. a szakszervezetekben és a többi tömegszervezetekben egyre szélesedő, a kultúrotthonokban kibontakozó kulturális tömegmozgalom művészeti irányításának elősegítése;

2. a szakszervezetek és egyéb tömegszervezetek kultúrműsorkiadási tevékenységének támogatása, a kulturális tömegmozgalom művészeti szaklapjának szerkesztése;

3. a kultúrcsoportok bevonása a néprajzi gyűjtés munkájába, az összegyűjtött anyag eljuttatása a néprajzi tudományos munkával foglalkozó szervekhez és gondoskodás arról, hogy a feldolgozott néprajzi anyag megfelelő formában visszakerüljön a kulturális tömegmozgalomhoz;

4. az új népdal és az új tömegtáncok kialakításának előmozdítása;

5. a dolgozó nép soraiból származó új művészi tehetségek felkutatása és nevelése, a kulturális tömegmozgalom művészeti vezetőinek továbbképzése;

6. a hivatásos művészek részvételének elősegítése a kulturális tömegmozgalom munkájában.

3. § (1) Az Intézet élén igazgató áll, akit a népművelési miniszter nevez ki. Az intézet személyzetét az igazgató alkalmazza.

(2) Az Intézet részletes feladatkörét és szervezetét a népművelési miniszter állapítja meg.

(3) Az Intézet személyi és dologi költségeinek fedezéséről a. népművelési minisztérium költségvetésében kell gondoskodni.

4. § Jelen rendelet végrehajtásáról a népművelési miniszter gondoskodik.

Rákosi Mátyás s. k.,

a minisztertanács elnökhelyettese

Tartalomjegyzék