13/1952. (II. 15.) FM rendelet

a méhek vándoroltatásának szabályozásáról

A belügyminiszterrel, valamint a közlekedésügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem.

1. §

(1) Méneket vándoroltatni csak e rendeletben meghatározott feltételek betartása mellett szabad.

(2) Vándoroltatás: a méneknek 10 km-nél nagyobb távolságra történő szállítása, kivéve rajnak vagy anyának erre szolgáló ládában vagy kalitkában való szállítását.

2. §

(1) Csak olyan méhészetből (méhesből, méhtelepről) szabad vándoroltatni, amely nyúlós költésrothadás (Bacillus larvae), más baktériumok által okozott költésrothadás vagy szűrhető vírustól származó tömlős rothadás (továbbiakban: fertőző költésrothadás) fertőzésétől mentes. A fertőzésmentességet egy évesnél nem régibb egészségi bizonyítvánnyal (4. §) kell igazolni.

(2) Fuvarozási vállalat méhszállítmányt fuvarozásra csak abban az esetben vehet át, ha a feladó a fuvarokmányhoz egy évnél nem régebbi keletű egészségi bizonyítványt csatol. Az egészségi bizonyítvány számát a fuvarokmányba be kell jegyezni.

3. §

(1) A méhészetek egészségügyi vizsgálatát és az egészségi bizonyítvány kiadását a községi (városi, városi kerületi) tanács végrehajtóbizottsága (továbbiakban: községi végrehajtóbizottság) méhegészségügyi felelősök útján végzi.

(2) A községi végrehajtóbizottság köteles az 1952. évi március hó 31. napjáig a helyi földművesszövetkezet bevonásával méhegészségügyi felelőst megbízni. Méhegészségügyi felelősként azt lehet megbízni, akinek legalább ötévi méhészi gyakorlata van. A megbízás bármikor visszavonható.

4. §

(1) Az egészségi bizonyítvány (lásd melléklet) a méhészet tulajdonosának (kezelőjének) kérelmére előzetes helyszíni vizsgálat alapján adható ki.

(2) Fertőző költésrothadás gyanúja esetében a méhegészségügyi felelős köteles az egészségi bizonyítvány kiadása előtt a Kisállattenyésztési Kutatóintézetnek (Gödöllő) vizsgálat céljából mintát küldeni. A mintaküldésre a 257.200/1942. FM számú rendelet (Rendeletek Tára 500. oldal); 2. §-ának rendelkezései irányadók.

(3) Az egészségügyi vizsgálatot a méhegészségügyi felelősök társadalmi munkaként, külön díjazás nélkül végzik.

5. §

(1) A vándoroltatott méhek tulajdonosa (kezelője) köteles a méheknek a vándorterületre érkezését és elszállítását az illetékes községi végrehajtóbizottságnak 48 órán belül szóval vagy írásban bejelenteni. Az érkezésről szóló bejelentésben fel kell tüntetni

- a tulajdonos (kezelő) nevét és lakóhelyét,

- a méhek legutóbbi tartási helyét,

- az egészségi bizonyítvány számát, keltét és kiállításának helyét, végül

- a méhcsaládok számát és az elhelyezésükre szolgáló terület pontos megjelölését.

(2) A községi végrehajtóbizottság a vándorméhészetet ellenőriztetheti.

6. §

(1) Vándorméhészetet

- termelőszövetkezet (csoport) vagy állami gazdaság méhészetétől legalább 200 méter,

- egyéb állandó méhészettől pedig legalább 500 méter távolságra kell elhelyezni, kivéve, ha annak tulajdonosa (kezelője) a vándorméhészetnek e távolságnál közelebb történő elhelyezésébe beleegyezik. Állandó méhészetnek azt kell tekinteni, amelyet tulajdonosa állandó lakóhelyén, vagy legalább 2 év óta ugyanabban a községben (városban) tart.

(2) A méhlakásokat (kaptár, kas stb.) közúttól legalább 10 méter távolságra kell elhelyezni.

7. §

(1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb bűntetőrendelkezés alá nem esik, egyezer forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő

a) aki a 2. § (1) bekezdésében felsorolt méhbetegségekkel fertőzött méheket vándoroltat;

b) aki méheket egészségi bizonyítvány nélkül szállít;

c) aki az 5. § (1) bekezdésében előírt bejelenti kötelezettségének nem, vagy nem az előírt időtesz eleget;

d) aki a 6. §-ban a méhek elhelyezésére megállapított rendelkezéseit megszegi vagy kijátssza.

(2) A kihágási eljárás a végrehajtóbizottságnak, mint rendőri büntetőbíróságnak a hatáskörébe tartozik. Szakminiszterként a földművelésügyi miniszter jár el.

Erdei Ferenc s. k.,

földművelésügyi miniszter

Melléklet a 13/1952. (II. 15.) FM számú rendelethez

Tartalomjegyzék