21/1952. (III. 23.) MT rendelet

a magánjellegű iskolán kívüli oktatás szabályozásáról

1. §

(1) Az illetékes miniszter (országos főhatóság) engedélye szükséges minden díjazás fejében végzett rendszeres iskolán kívüli oktatáshoz, amelyet nem állami vagy, társadalmi szerv rendez. Engedély kell az ilyen oktatás hirdetéséhez is.

(2) Ez a rendelet nem vonatkozik

a) az ének-, zene- és tánctanításra,

b) az idegen nyelvek oktatására, valamint általános iskolai és középiskolai tanulók, továbbá egyetemi (főiskolai) hallgatók vizsgára előkészítésére (korrepetálására), feltéve, hogy az együttoktatottak száma az ötöt nem haladja meg.

2. §

Az engedély megadására az a miniszter (országos főhatóság) illetékes, akinek ügykörébe az oktatott tárgy tartozik (pl. számvitel: pénzügyminiszter, statisztika: Központi Statisztikai Hivatal). Ha kétséges, hogy az engedély megadására melyik miniszter illetékes, az engedély iránti kérelmet a közoktatásügyi miniszterhez kell benyújtani.

3. §

Az oktatás engedélyezését az illetékes minisztertől (országos főhatóságtól) legkésőbb az oktatás tervezett megkezdése előtt negyven nappal kell kérni. A kérelemnek tartalmaznia kell az oktatni kívánt anyag részletes ismertetését (tematikáját), az oktatás vezetőjének nevét, foglalkozását és lakcímét, az esetleg közreműködő egyéb előadók nevét, foglalkozását, iskolai végzettségét, az oktatás pontos helyét és idejét, valamint az oktatás anyagi feltételeit.

4. §

(1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb bűntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és ötezer forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntethető az, aki az 1. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezést megszegi vagy kijátssza.

(2) A kihágás miatt az eljárás a végrehajtóbizottságnak, mint rendőri büntetőbíróságnak hatáskörébe tartozik. Szakminiszterként az oktatás engedélyezésére illetékes miniszter (országos főhatóság) jár el.

5. §

Az ipari tanfolyamokról szóló 4.027/1949. (V. 7.) Korm. számú rendelet 8-10. §-ai hatályukat vesztik.

Dobi István s. k.,

a minisztertanács elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére