35/1952. (V. 4.) MT rendelet

az egyetemi és főiskolai hallgatók munkaviszonyba lépésének szabályozásáról

1. §

Az egyetemi és főiskolai hallgatókat (a továbbiakban: hallgatók) - a 3. és 4. §-okban meghatározott kivételektől eltekintve - munkára nem szabad alkalmazni.

2. §

(1) Ennek a rendeletnek végrehajtása szempontjából tanulmányaikat folytató hallgatóknak kell tekinteni:

a) az egyetemi és főiskolai hallgatókat a beiratkozás napjától számított egy évig, kivéve ha időközben oklevelüket megszerezték;

b) azokat, akiket szakérettségire előkészítő tanfolyamra felvettek, a szakérettségi vizsga letételének időpontjától számított egy évig akkor is, ha egyetemre, főiskolára nem iratkoztak be.

(2) Nem tekintendők tanulmányaikat folytató hallgatóknak azok, akiknek az egyetem vagy főiskola vezetője (rektor, igazgató) végleges távozási engedélyt adott, továbbá, akiket a tanintézetből fegyelmi úton eltávolítottak.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazása szempontjából a sikerrel letett szakérettségi vizsgát igazoló bizonyítvány nem tekinthető oklevélnek.

(4) A rendelet hatálya nem terjed ki a fegyveres testületek tagjaira, a fegyveres testületek által fenntartott akadémiák és főiskolák hallgatóira, valamint az egyetemek és főiskolák esti tagozatait látogató, illetőleg a levelező oktatásban részesülő hallgatókra.

3. §

(1) Az egyetem vagy főiskola vezetőjének engedélyével a szorgalmi idő alatt állandó jellegű vagy időszakos munkára egyetemi és főiskolai hallgatót is lehet alkalmazni, ha a munkaidő a tanulmányi időbeosztáshoz igazodik és a heti 18 órát nem haladja meg.

(2) Az engedély megadását a munkáltató vállalat vagy hivatal kérheti. Az engedélyt csak akkor szabad megadni, ha azt a hallgató személyi körülményei indokolják és a munka a hallgató tanulmányi előmenetelét előreláthatólag nem gátolja.

(3) Az engedélyben kifejezetten meg kell jelölni azt a vállalatot, vagy hivatalt, amelyhez a munkábaállás történik s azt a munkaidőt, amelynek elvállalására az engedély szól.

(4) Ha a hallgató előmenetelében a munka következtében visszaesés mutatkozik, a tanintézet vezetőjének az engedélyt vissza kell vonnia. Az engedély visszavonásáról a munkáltatót egyidejűleg értesíteni kell. A munkáltató az értesítés vételétől számított 3 napon belül köteles a munkaviszonyt 15 napra felmondani.

(5) Az engedély - tekintet nélkül kiállításának időpontjára - a következő oktatási év kezdetéig, legkésőbb azonban szeptember hó 1. napjáig érvényes. Az esetleges újabb engedély kiadásakor a munkavállalás indokait és körülményeit újból mérlegelni kell.

4. §

(1) A nyári oktatási szünet alatt a munkaidő csak abban az esetben esik korlátozás alá, ha a tanintézet vezetője - a tanulmányi eredménytől függően - kifejezetten így rendelkezik.

(2) Ha az oktatási szünet alatt a hallgató a kötelező tanulmányi rend szerint szakmai gyakorlat folytatására van kötelezve, a tanintézet vezetője köteles erről a munkáltatót értesíteni. A munkáltató ilyen értesítés esetén a munkaviszonyt olyan időpontban köteles megszüntetni, hogy a hallgató szakmai gyakorlatát a meghatározott időpontban megkezdhesse.

5. §

(1) A jelen rendelet alapján alkalmazott hallgatók részére munkakönyvet kiállítani nem szabad.

(2) Ha a hallgatónak a beiratkozáskor már van munkakönyve, a munkakönyvet a tanintézet vezetőjének át kell adnia.

6. §

(1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és ötezer forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő az a munkáltató, aki az ebben a rendeletben foglalt alkalmazási tilalmat megszegi vagy kijátssza. Ha a munkáltató valamely hivatal, vállalat vagy más jogi személy, a büntetőjogi felelősség azt az alkalmazottat terheli, aki az alkalmazási tilalom megszegésében vagy kijátszásában közvetlenül közreműködött.

(2) Kihágás elkövetése esetén az egyetem vagy főiskola vezetője köteles feljelentést tenni. A kihágás miatt az eljárás a végrehajtóbizottságnak, mint kihágási bíróságnak hatáskörébe tartozik.

(3) Munkaerőcsábítás büntette miatt hat hónapig terjedhető börtönnel kell büntetni azt, aki a tanulmányait folytató hallgatót e rendelet rendelkezéseitől eltérő munkaviszonyba lépésre bírja rá vagy arra rábírni törekszik.

7. §

A 137/1951. (VII. 7.) MT számú rendelet 8-13. §-ainak az egyetemi és főiskolai hallgatók, valamint a szakérettségis tanfolyamra felvett tanulók alkalmazására vonatkozó rendelkezései hatályukat vesztik.

Dobi István s. k.,

a minisztertanács elnöke