37/1952. (V. 4.) MT rendelet

a mezőgazdasági munkaszerződések megszegésének büntetéséről

1. §

Aki az állami gazdasággal, kísérleti-, illetőleg tangazdasággal vagy gépállomással kötött, mezőgazdasági munkaszerződésének megszegésével a munkábaállást önkényesen elmulasztja vagy a munkát önkényesen abbahagyja - amennyiben a. cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés, így különösen a tervgazdálkodás büntetőjogi védelméről szóló 1950. évi 4. számú törvényerejű rendelet rendelkezései alá nem esik - kihágást követ el és háromezer forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

2. §

Az 1. §-ban meghatározott kihágás miatt az eljárás a rendőrségnek, mint kihágási bíróságnak hatáskörébe tartozik.

Dobi István s. k.,

a minisztertanács elnöke