1954. évi 26. törvényerejű rendelet

a jogszabályok közzétételéről és hatálybalépéséről

1. § (1) A Magyar Népköztársaság hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben kell közzétenni mindazokat a jogszabályokat, amelyekből az állampolgárokra közvetlenül jogtok származnak, amelyek az állampolgárokra kötelezettségeket rónak, egyébként széles körben közvetlen befolyással vannak az állampolgárok jogviszonyaira, vagy amelyek széles körben való ismerete az állampolgárok jogai és jogos érdekei védelme szempontjából jelentős.

(2) A Magyar Közlönyben kell közzétenni a Népköztársaság Elnöki Tanácsának és a Minisztertanácsnak azokat a határozatait, amelyek meghatározott kérdésben az állami vezetés irányvonalának sokoldalú, hosszabb időre szóló meghatározását tartalmazzák.

2. § (1) Az előző szakasz rendelkezéseihez képest a Magyar Közlönyben kell közzétenni

a) a törvényeket,

b) a törvényerejű rendeleteket,

c) a minisztertanácsi rendeleteket,

d) a miniszteri rendeleteket.

(2) A Magyar Közlönyben kell továbbá közzétenni a Népköztársaság Elnöki Tanácsának és a Minisztertanácsnak azokat a határozatait, amelyek az előző szakaszban foglalt tartalommal rendelkeznek, vagy amelyeknek a Magyar Közlönyben való közzétételét az Elnöki Tanács, illetőleg a Minisztertanács egyébként elrendeli.

3. § (1) Új bűntettet csak törvény vagy törvényerejű rendelet állapíthat meg. Annak megállapítása azonban, hogy valamely jogszabállyal ellentétben álló cselekmény már meglévő büntető rendelkezés alá esik, minisztertanácsi rendeletben vagy határozatban is kimondható.

(2) Új szabálysértést csak törvény, törvényerejű rendelet vagy minisztertanácsi rendelet állapíthat meg.

4. § Miniszteri utasításban az 1. §-ban érintett rendelkezéseket kimondani nem lehet; ezért miniszteri utasítás a Magyar Közlönyben nem kerülhet közzétételre.

5. § (1) A jogszabály hatálybalépésének napját a jogszabályban kifejezetten meg kell állapítani. A hatálybalépés napját megállapíthatja maga a jogszabály vagy külön jogszabályra bízhatja a hatálybalépés napjának megállapítását.

(2) Ha a jogszabály vagy annak egy része nem hajtható végre a végrehajtásról rendelkező külön jogszabály nélkül, az egész jogszabály vagy a végrehajtási rendelkezésekre szoruló rész hatálybalépésének napját úgy kell megállapítani, hogy a hatálybalépéssel egyidőben a végrehajtási rendelkezések is hatályba lépjenek.

(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben a végrehajtási rendelkezéseket a jogszabály kihirdetésétől számított tizenöt napon belül ki kell bocsátani. E rendelkezés alól a Minisztertanács kivételt tehet.

6. § A jogszabály végrehajtásáért felelős szervet a jogszabályban csak akkor lehet feltűntetni, ha e szerv részéről külön végrehajtási rendelkezések kibocsátása szükséges. Ezt a rendelkezést a Minisztertanács határozatain nem kell alkalmazni.

7. § A helyi tanácsok szabályrendeleteiről külön jogszabály intézkedik.

8. § (1) A jelen törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Az 1950. évi 22. számú törvényerejű rendelet, a 4.217/1949. (IX. 6.) M. T. számú rendelet és a 14/1951. (I. 13.) M. T. számú rendelet 1. §-ának (2) bekezdése, továbbá 2. §-a hatályát veszti.

Nagy Dániel s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnökhelyettese

Darabos Iván s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára