Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

33/1954. (VI. 2.) MT rendelet

a kisiparosok és háziiparosok önkéntes biztosításáról

A Minisztertanács a kisiparosoknak és háziiparosoknak lehetőségei kíván adni arra, hogy szociális és egészségügyi helyzetük megjavítása érdekében családtagjaikkal együtt a társadalombiztosítási szolgáltatásokban részesülhessenek az önkéntesség és a kölcsönösség elve alapján.

Ennek megvalósítása érdekében a Minisztertanács az alábbiakat rendeli:

1. §

Az iparjogosítvánnyal rendelkező kisiparosok és a nyilvántartásba vett háziiparosok (a továbbiakban: kisiparosok és háziiparosok) a kölcsönösség elve alapján betegség, szülés és elhalálozás esetére önkéntesen biztosíthatók.

2. §

Az önkéntes biztosítást - a kisiparosok és háziiparosok jelentkezése alapján - a könnyűipari miniszter főfelügyelete alatt álló Kisipari Szövetkezeti Kölcsönös Biztosító Intézet (a továbbiakban: Intézet) látja el.

3. §

Az önkéntesen biztosított kisiparosok és háziiparosok, valamint igényjogosult családtagjaik betegség, szülés és elhalálozás esetében - táppénz, terhességi- és gyermekágyi segély kivételével - általában ugyanazokra a szolgáltatásokra jogosultak, mint a kötelező kölcsönös biztosítás hatálya alá tartozó szövetkezeti tagok és igényjogosult családtagjaik.

4. §

Az önkéntesen biztosított kisiparosok és háziiparosok ezen biztosításuk alapján gyermeknevelési pótlékra és nyugellátási szolgáltatásokra - ide értve az ideiglenes rokkantsági nyugellátást is - nem jogosultak.

5. §

Az Intézet az önkéntesen biztosított kisiparosokat és háziiparosokat, valamint családtagjaikat a 3. §-ban említett szolgáltatásokon felül üdültetésben és egyéb szociális ellátásban (napközi otthonok, bölcsődék stb.) is részesítheti az önköltség megtérítése ellenében.

6. §

(1) Az önkéntes biztosítással járó kiadások fedezésére (kivéve az üdültetéssel és egyéb szociális ellátással járó költségeket) az önkéntesen biztosított kisiparosok és háziiparosok járulékot kötelesek fizetni.

(2) A járulék alapja az évi jövedelem. A járulék kulcsa a járulékalap 6%-a.

(3) Az Intézet megállapíthatja:

a) azt a legkisebb összeget, amelyet - az évi jövedelemre tekintet nélkül - a járulékfizetés alapjának kell tekinteni,

b) a járulék évi összegét - a járulékalapra tekintet nélkül - átalányösszegben is.

7. §

Az önkéntesen biztosított kisiparosok és háziiparosok résztvesznek az Intézet választott szerveiben. Az erre vonatkozó szabályokat az Intézet alapszabálya állapítja meg.

8. §

Az önkéntes biztosítás kezdetére és megszűnésére, (biztosítási jogosultságra) a szolgáltatásokra, az üdültetésre és egyéb szociális ellátásra, valamint a járulékra vonatkozó részletes szabályokat az Intézet a Kisiparosok Országos Szabadszervezetével egyetértésben szabályzatban állapítja meg.

9. §

A jelen rendelet rendelkezéseit 1954. évi június hó 1. napjától kell alkalmazni.

Nagy Imre s. k.,

a Minisztertanács elnöke