8/1954. (XII. 11.) PM rendelet

a szabálysértési ügyekben kiszabott pénzbírság és megállapított eljárási költség lerovásáról és beszedéséről

1. §

(1) A szabálysértési eljárás során kiszabott pénzbírságot és megállapított eljárási költséget az elkövető a bírság és költség összegére tekintet nélkül az erre a célra rendszeresített válaszos levelezőlapon - a határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül - illetékbélyeggel köteles leróni.

(2) Ha az elkövető az (1) bekezdésben meghatározott kötelességének nem tesz eleget, a bírságoló szerv (szabálysértési előadó) a határozat kiadmányát a pénzbírság és eljárási költség előírása és behajtása végett megküldi az elkövető lakóhelye szerint illetékes megye székhelyén működő járási tanács vb. pénzügyi osztálya illetékcsoportjának (a továbbiakban: illetékcsoport).

(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a határozat kiadmányát Békés megyei lakos elkövető esetében a gyulai, Csongrád megyei esetében a szegedi, Komárom megyei esetében a komáromi, Nógrád megyei esetében a balassagyarmati, budapesti lakos elkövető esetében az V. kerületi tanács vb. pénzügyi osztálya illetékcsoportjának kell megküldeni.

(4) Az illetékcsoporthoz küldött kiadmányon fel kell tüntetni azt is, hogy az elkövető munkabére (fizetése) melyik üzemnél, vállalatnál vagy hivatalnál tiltható le.

2. §

(1) A megkeresett illetékcsoport a pénzbírságot és eljárási költséget a III. számcsoporttá számfejtőkönyvében évenként egy számfejtőkönyvi szám, de esetenkénti alszám alatt írja elő.

(2) Az illetékcsoport által előírt pénzbírság és eljárási költség behajtása, ezekkel kapcsolatos fizetési kedvezmény nyújtása az illetékekre vonatkozó jogszabályok szerint történik.

3. §

(1) Az illetékcsoport a behajthatatlan és behajtott bírságokról és eljárási költségekről havonként - minden hónap 10. napjáig - a bírságoló szervnek értesítést köteles küldeni. Az értesítésnek a bírságoló határozat számát, az elkövető nevét és lakóhelyét, továbbá a behajtott vagy behajthatatlannak bizonyult pénzbírság és eljárási költség összegét kell tartalmaznia.

(2) Ha az illetékcsoport által előírt pénzbírságot és eljárási költséget a bírságoló szerv törölni rendeli, az illetékcsoport a törlést a bírságoló szerv határozata alapján teljesíti.

4. §

(1) A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hatálybalépésével az 5.700-1-10/1951. (VII. 26.) BM számú rendelet, továbbá az igazságügyminiszter és pénzügyminiszter 948/48-2/1954. számú együttes utasítása, valamint más, korábbi jogszabályoknak a jelen rendelettel ellentétes rendelkezései hatályukat vesztik.

(2) A kihágási eljárás során kiszabott pénzbüntetés és megállapított eljárási költség lerovása és beszedése tekintetében a jelen rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Olt Károly s. k.,

pénzügyminiszter