1955. évi 33. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a mezőgazdasági növények betegségektől és kártevőktől való védelme terén történt kölcsönös együttműködés tárgyában kötött egyezmény kihirdetéséről

1. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a mezőgazdasági növények betegségektől és kártevőktől való védelme terén történő kölcsönös együttműködés tárgyában Pekingben, az 1954. évi december hó 28. napján kötött egyezményt a jelen törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény eredeti magyar nyelvű szövege a következő:

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között megegyezés jött létre a következő cikkekben:

1. cikk

Mindkét Fél a mezőgazdasági növényi betegségek és kártevők elterjedésének elhárítása céljából megegyezett, hogy együttműködik a mezőgazdasági növények védelmében, különösen a főbb veszélyes kártevők és betegségek elleni óvóintézkedések területén, kölcsönösen kicseréli tapasztalatait és ismereteit a mezőgazdasági növények védelme területén és hogy a Szerződő Felek egyikének kérésére a másik Fél segítségei és támogatást nyújt a kártevők és betegségek elleni védekezés megszervezésében, szakértők küldésével és felszerelés rendelkezésre bocsátásával.

2. cikk

Az 1. cikkben emlilett főbb veszélyes kártevők és betegségeken a következők értendők

1. Kolorádói burgonyabogár (Leptinolarsa decemlineata).

2. Gyapotbimbólíkasztó (Anthonomus grandis).

3. Burgonyarák (Synchitrium endobiolicum).

4. Burgonyamoly (Phtorimaea operculella).

5. Burgonya fonalféreg (Heterodera rostochiensis).

6. Gyapottokmoly (Pect'mophora gossipiella).

7. Földközitengeri gyümölcslégy (Ceratitis capitala).

8. Hesseni légy (Phytophaga destructor).

9. Kaliforniai pajzstetű (Aspidiotus perniciosus).

10. Kukoricamoly (Pirausla nubilalis).

11. Lenpazmo (Mycospliaerella linorum).

Ez a lista kölcsönös megegyezés alapján kiegészíthető vagy megváltoztatható.

3. cikk

Mindkét Szerződő Fél kötelezi magát, hogy egyik országból a másikba való kivitel esetén minden növényi küldeményt és növényi eredetű szállítmányt ellát a kiszállító ország hivatalos növényvédelmi szervei által kiadott bizonyítvánnyal, melyben igazolja, hogy ezek a szállítmányok mentesek a jelen egyezmény 2. cikkében felsorolt betegségektől és kártevőktől.

Mindkét Szerződő Fél országa növényeinek és növényi termékeinek harmadik országba való kivitele esetén ugyanolyan rendszabályokat köteles alkalmazni, amilyeneket a jelen cikkely fentiekben előír.

4. cikk

Mindkét Szerződő Fél köteles saját területén meghatározott határ- (vesztegzár) állomásokat kijelölni, melyeken keresztül köteles lebonyolítani a növények és növényi termékek kivitelét, behozatalát és átszállítását, hogy megakadályozza a betegségek és kártevők harmadik országból való behatolását.

5. cikk

Mindkét Szerződő Fél kötelezi magát, hogy mindenkor közli egymással:

1. a növényvédelemre vonatkozó fontos törvényeket, előírásokat és elvi rendeleteket, a növények és növényi termékek behozatalára vonatkozó veszteg-zárszabályzatokat;

2. azon növények és növényi termékek jegyzékeit, amelyek a Szerződő Országok területére való szállításkor növénykórtani és bakteriológiai vizsgálat alá esnek, valamint tájékoztatást a fenti jegyzékekben bekövetkező minden változásról.

6. cikk

Figyelembevéve azt a veszélyt, amelyet a jelen egyezmény 2. cikkében felsorolt kártevők és betegségek a földművelésre jelentenek, a Szerződő Felek mindegyike kötelezi magát az alábbiakra:

1. minden évben, legkésőbb a folyó év december 31-től a következő év január 31-ig elküldeni a másik Szerződő Félnek az elmúlt év folyamán tapasztalt kártevők és megbetegedések megjelenéséről és felszámolásáról összesített tájékoztatást. Ezenkívül, ha az év folyamán a kártevők és megbetegedések megjelenésének különösen komoly eseteiről van szó, erről a lehető leggyorsabban értesíti a másik Szerződő Felel.

A közlő Fél ezekben az esetekben szükség esetén titoktartást követelhet a másik féltől;

2. tájékoztatni a lakosságot a fentemlített kártevők és megbetegedések okozta károkról, életmódjukról és felszámolásukról;

3. minden évben megvizsgáltatni szakértőkkel a mezőgazdasági növények kártevőinek és betegségeinek helyzetét az ország területén;

4. a legújabb tudományos intézkedések és a gyakorlati tapasztalat felhasználásával megszervezni a kártevők és megbetegedések felszámolását.

7. cikk

Mindkét Szerződő Fél a mezőgazdasági kártevőkre és betegségekre vonatkozó tapasztalatok és értesülések kicserélése céljából megegyezik, hogy a követelményeknek és a kölcsönös megegyezésnek megfelelően figyelembeveszi mindkét ország mezőgazdasági növényvédelmi szakértődnek kutatásait.

8. cikk

A jelen egyezmény aláírása napján lép érvénybe. Az egyezmény 5 évi időtartamra szól. Ha az egyezmény lejárta előtti egy év alatt a Szerződő Felek egyike sem mondja fel az egyezményt, akkor annak érvénye további 5 évre meghosszabbítottnak tekintendő.

A jelen egyezmény 1954. évi december 28-án Peking városban készült két eredeti magyar, kínai és orosz nyelvű példányban azzal, hogy mind a kínai, mind a magyar szöveg egyenlő erővel bír. Az értelmezésben e!öfordult eltérés esetén az orosz szöveg tekintendő mérvadónak.

A Magyar Népköztársaság Kormánya részéről:

Szkladán Ágoston,

A Kínai Népköztársaság Kormánya részéről:

Liao-Lu-jen.

3. § A jelen törvényerejű rendelet kihirdetése napján - az egyezmény aláírásának napjára kiterjedő érvénnyel - lép hatályba. Végrehajtásáról a földművelésügyi miniszter gondoskodik.

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Darabos Iván s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára