57/1955. (VIII. 31.) MT rendelet

a zeneoktatói munkaközössegek és a magánzeneoktatás szabályozásáról

1. § (1) A zeneoktatók állami zeneoktatási intézményen kívül önkéntes társulás alapján létesített zeneoktatói munkaközösségek (a továbbiakban: munkaközösségek) keretében vagy egyénileg fejthetnek ki zeneoktatói tevékenységet.

(2) A magánzeneiskolák fenntartására jogosító engedélyek 1955. szentember 1. napján hatályukat vesztik; a volt magánzeneiskolák engedélyesei és pedagógusai - a jelen rendelet rendelkezései szerint - munkaközösséget alakíthatnak.

2. § (1) Zeneoktatással 1955. szeptember 1. napjától kezdődően - az alábbi (2) bekezdésben foglalt kivételtől eltekintve - csak az foglalkozhat, aki erre jogosító működési engedéllyel (a továbbiakban: működési engedély) rendelkezik. A működési engedélyt - kérelemre - a népművelési miniszter adja ki.

(2) Az állami zeneoktatási intézményekkel munkaviszonyban álló tanárok mind a munkáltató intézménynél, mind azon kívül működési engedély nélkül fejthetnek ki zeneoktatói tevékenységet.

3. § (1) Munkaközösség létesítéséhez községekben a járási, városokban a városi, illetőleg városi kerületi tanács végrehajtóbizottsága népművelési osztályának (csoportjának, előadójának) engedélye szükséges.

(2) Az előző bekezdés szerint engedélyezett munkaközösségek jogi személyek.

(3) A munkaközösségek felett a közvetlen felügyeletet az engedélyező szakigazgatási szerv, a szakfelügyeletet a népművelési miniszter gyakorolja.

4. § Az, aki akár fő-, akár mellékfoglalkozásként állami zeneoktatási intézményen vagy munkaközösségen kívüli zeneoktatással (magánzeneoktatás) foglalkozik, tartozik ezt bejelenteni - a működés megkezdését követő 8 napon belül - községekben a járási, városokban a városi (városi kerületi) tanács végrehajtóbizottsága pénzügyi osztályának

5. § (1) Szabálysértést követ el és ezer forintig terjedhető pénzbírsággal sújtható az, aki

a) működési engedély nélkül zeneoktatói tevékenységet fejt ki, feltéve hogy állami zeneoktatási intézménnyel munkaviszonyban nem áll.

b) fő- vagy mellékfoglalkozásként űzött magánzeneoktatói tevékenységét a működés megkezdését követő 8 napon belül a lakóhelye szerint illetékes járási, illetőleg városi (városi kerületi) tanács végrehajtóbizottsága pénzügyi osztályának nem jelenti be.

(2) A népművelési miniszter attól a zeneoktatótól, aki a 4. §-ban foglalt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, a működési engedélyt egy hónaptól egy évig terjedő időtartamra megvonhatja.

6. § A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba; végrehajtásáról a népművelési miniszter gondoskodik.

Hegedüs András s. k.,

a Minisztertanács elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére