1955. évi 5. törvényerejű rendelet

a katonai személyekre kiszabott rövidebb tartamú börtönbüntetések végrehajtásáról

1. § Annak érdekében, hogy a szabadságvesztésbüntetésre ítélt katonai személyekkel szemben a büntetésjavító és nevelő céljai a különleges katonai szempontoknak megfelelően érvényesülhessenek, a katonákra kiszabott rövidebb tartamú szabadságvesztésbüntetést - a katonai bíróság rendelkezései szerint - fegyelmező zászlóaljban, illetőleg katonai fogdában is végre lehet hajtani.

2. § A katonai bíróság ítéletében a börtönbüntetésnek fegyelmező zászlóaljban való végrehajtását rendelheti el az olyan sorállományú katonával szemben, akit akár katonai, akár nem katonai bűncselekmény miatt három hónapnál hosszabb, de két évet meg nem haladó börtönbüntetésre ítélt, választójogának gyakorlásától nem tiltott el és a még hátralévő tényleges szolgálatára figyelemmel a fegyelmező zászlóaljba való utalását célszerűnek tartja.

3. § (1) A fegyelmező zászlóalj katonai alakulat, amelyben az elítéltek szigorú katonai nevelésével kell a büntetésvégrehajtás céljainak elérését biztosítani.

(2) A fegyelmező zászlóaljban az elítélt szabadságvesztésbüntetését tölti, fegyvert és rendfokozatot nem viselhet és a Néphadsereg egyéb tagjait megillető jogokban és kedvezményekben korlátozva van.

(3) A fegyelmező zászlóaljból az elítélt feltételes szabadságrabocsátását a honvédelmi miniszter engedélyezheti. A feltételes szabadságra bocsátott katona alakulatához vonul be és folytatja tényleges katonai szolgálatát.

(4) A fegyelmező zászlóaljban töltött szabadság-vesztésbüntetés tartama a tényleges katonai szolgálat idejébe nem számít be.

(5) A fegyelmező zászlóalj szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályokat a honvédelmi miniszter állapítja meg.

4. § (1) A katonai bíróság ítéletében elrendelheti, hogy bármely katonával szemben a három hónapot meg nem haladó börtönbüntetést katonai fogdában kell végrehajtani, ha az elítélt a tényleges katonai szolgálatban továbbra is megmarad.

(2) A börtönbüntetésnek a fogdában való végrehajtása a megfelelő katonai szabályzatok szerint történik.

5. § A börtönbüntetésnek fegyelmező zászlóaljban vagy katonai fogdában történt letöltése után az elítélt mentesül a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól.

6. § A jelen törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Végrehajtásáról a honvédelmi miniszter gondoskodik.

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Darabos Iván s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára