1/1956. (I. 4.) BM rendelet

az ipari célokat szolgáló robbantóanyagok gyártásának, forgalombahozatalának, tárolásának, őrzésének és felhasználásának engedélyezéséről, valamint ellenőrzéséről

A rendőrségről szóló 1955. évi 22. számú törvényerejű rendelet 10. § 2. pontjában foglaltaknak megfelelően az ipari célokat szolgáló robbantóanyagok gyártásának, forgalombahozatalának, tárolásának, őrzésének és felhasználásának engedélyezése, valamint ellenőrzése tárgyában az Országos Bányaműszaki Főfelügyelőség vezetőjével egyetértésben a következőket rendelem:

1. §

A jelen rendelet hatálya kiterjed valamennyi ipari, mezőgazdasági, út-, vasút- és hídépítési, valamint egyéb - nem honvédségi és karhatalmi - robbantásra szolgáló (a továbbiakban: ipari) robbantóanyagokra.

2. §

Ipari célra szolgáló robbantóanyagot gyártani, forgalombahozni, beszerezni, felhasználni, szállítani és tárolni csak a Belügyminisztériumnak a jelen rendeletben meghatározott szerve által kiállított engedély alapján szabad.

3. §

(1) A robbantóanyagok gyártását és forgalomba-hozatalát a szakminisztérium előterjesztése és az Országos Bányaműszaki Főfelügyelőség javaslati alapján a Belügyminisztérium Országos Rendőrkapitánysága engedélyezi.

(2) A gyárak (vállalatok, szervek) csak a Belügyminisztérium Országos Rendőrkapitánysága által kiállított érvényes robbantóanyagvásárlási engedély alapján és az engedélyben meghatározott fajtájú és mennyiségű robbantóanyagot szolgáltathatnak ki.

(3) A gyár köteles a legyártott és kiszolgáltatott robbanóanyagokról nyilvántartást vezetni és arról havonként a Belügyminisztérium Országos Rendőrkapitányságának jelentést tenni.

4. §

(1) Robbantóanyagot beszerezni és felhasználni csak a Belügyminisztérium Országos Rendőrkapitánysága által kiállított vásárlási engedély alapján szabad.

(2) A Belügyminisztérium Országos Rendőrkapitánysága által kiállított robbantóanyagvásárlási engedély a beszerzési helytől az engedélyben megjelölt tárolási helyig történő szállításra jogosít.

(3) A robbantóanyagvásárlási engedély iránti kérelmet a Belügyminisztérium Országos Rendőrkapitányságához kell címezni és az illetékes kerületi Bányaműszaki Felügyelőséghez kell benyújtani.

5. §

Robbantóanyagot szállítani a Belügyminisztériumnak a szállítás helye szerint illetékes járási (városi, kerületi) osztálya által kiállított robbantó anyagszállítási engedély alapján szabad.

6. §

Külföldön gyártott robbantóanyagot az országba behozni és az országon átvinni, illetőleg a belföldön gyártott robbantóanyagot külföldre kivinni a Belügyminisztérium Országos Rendőrkapitánysága által kiállított kísérő igazolvánnyal szabad.

7. §

(1) Robbantóanyagot tárolni csak olyan külön e célra épített vagy alkalmassá lett raktárban szabad, amelyben a tárolást a Belügyminisztérium megyei (budapesti) főosztálya engedélyezte.

(2) A robbantóanyag tárolásának engedélyezése iránti kérelmet a Belügyminisztérium megyei (budapesti) főosztályához kell címezni és az illetékes kerületi Bányaműszaki Felügyelőséghez kell benyújtani.

8. §

A robbantóanyagok gyártásánál, szállításánál, tárolásánál és felhasználásánál az engedélyes köteles megtenni mindazokat a biztonsági intézkedéseket, amelyek a robbantóanyagok eltulajdonításának, illetőleg az abban történő kártevések megakadályozására szükségesek.

9. §

Robbantóanyagok gyártására, forgalombahozatalára, szállítására, tárolására és felhasználására jogosító engedély csak abban az esetben adható ki, ha a robbantóanyag gyártásánál, forgalombahozatalánál, szállításánál és kezelésénél foglalkoztatott munkavállalók a szükséges szakmai képzettséggel rendelkeznek.

10. §

(1) Az engedélyeket gondosan meg kell őrizni és érvényességük lejárta után vissza kell terjeszteni a kiállító hatóságnak. Elvesztésüket azonnal be kell jelenteni az engedélyt kiállító belügyminisztériumi szervnek, amely intézkedik az engedély érvénytelenítése, felkutatása és az elvesztésért felelős személy felelősségrevonása iránt.

(2) Az engedélyt az a hatóság vonja be, amelyik azt kiállította. Robbantóanyagvásárlási engedély bevonása esetén a fel nem használt robbantóanyagot az engedélyes köteles saját költségén a kijelölt helyre szállítani.

11. §

(1) A robbantóanyagok gyártásával, forgalombahozatalával, vásárlásával, nyilvántartásával, tárolásával, őrzésével, felhasználásával és megsemmisítésével kapcsolatos részletes rendelkezéseket az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat tartalmazza. A Szabályzatban foglalt rendelkezéseket a robbantóanyaggyártási, vásárlási, tárolási és szállítási engedéllyel rendelkező valamennyi szerv felelős vezetője, illetőleg robbantóanyag kezelésével megbízott személy köteles megtartani.

(2) A jelen rendeletben és az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartását az illetékes rendőrségi és bányahalósági szervek ellenőrzik.

12. §

(1) Aki a jelen rendeletben foglaltakat nem teljesíti, megszegi vagy kijátssza, az 5.850/1951. (X. 4.) BEM rendelet 10. §-ában megállapított szabálysértést követi el.

(2) A jelen rendelet rendelkezéseit 1956. évi január hó 1. napjától kell alkalmazni.

(3) Az ipari robbantóanyagok előállításának, forgalmának és felhasználásának szabályozásáról szóló 5.850/1951. (X. 4.) BEM rendelet - a 10. §-ában foglaltak kivételével - hatályát veszti.

(4) Az Országos Bányaműszaki Főfelügyelőség által az 1955. évi december hó 31. napjáig kiállított robbantóanyagvásárlási és szállítási engedélyek a lejárat napjáig, a robbantóanyagtárolási engedélyek pedig az 1956. évi július hó 31. napjáig érvényesek.

Piros László s. k.,

belügyminiszter