1/1957. (VI. 21.) PM-KPM együttes rendelet

a gyógy- és üdülőhelyi díjakról

Az üdültetés egyes kérdéseinek rendezéséről szóló 1.039/1957. (IV. 14.) Korm. határozat végrehajtására - az Országos Idegenforgalmi Tanáccsal egyetértésben - a következőket rendeljük:

1. § (1) Mindazok, akik a gyógy- és üdülőhelyen nem állandó ott lakás formájában tartózkodnak, gyógy- és üdülőhelyi díjat (a továbbiakban: díj) kötelesek fizetni.

(2) A díj személyenként és naponként 2 Ft.

(3) A gyógy- és üdülőhelyek jegyzékét a melléklet tartalmazza.

2. § Mentesek a díj fizetése alól:

a) akik a gyógy- és üdülőhelyen 24 óránál rövidebb ideig tartózkodnak,

b) a 14 éven aluli gyermekek,

c) azok a 18 éven aluli tanulók - beleértve az ipari tanulókat is - akik önálló keresettel nem rendelkeznek,

d) a gyógy- és üdülőhelyen lévő kórházba vagy egyéb egészségügyi intézménybe beutaltak,

e) akiket állami vagy szövetkezeti vállalati, illetőleg költségvetési szerv kiküldetési rendelvénnyel munkavégzés céljából küld a gyógy- és üdülőhelyre,

f) a honvédség, rendőrség, valamint az egyéb fegyveres testületek tagjai, amennyiben szolgálati ügyben tartózkodnak a gyógy- és üdülőhely területén.

3. § (1) A díjat a gyógy- és üdülőhelyen tartózkodók [1. § (1) bekezdés] kötelesek megfizetni, beleértve a kedvezményes üdültetésben résztvevőket is.

(2) A díjat költségvetési kiadásként, illetőleg állami, szövetkezeti vállalat vagy szerv terhére elszámolni nem lehet.

4. § (1) A dijakat az alábbiak szerint kell beszedni:

a) a szállodákban és penziókban - ideértve a szervezett sátortáborokat és a csónakházakat is -az ott fizetendő árak és díjak beszedése alkalmával,

b) a SZOT, valamint a hivatali és a vállalati (üzemi) üdülőkben beutaltaktól a SZOT, illetőleg az üdülőt fenntartó (az üdülőbe szóló beutalót kiállító) hivatal vagy vállalat (üzem) az üdülésért fizetendő díj beszedése alkalmával,

c) a fizetővendéglátó szolgálatba bekapcsolt szoba bérlőjétől az idegenforgalmi hivatalok, illetőleg az IBUSZ a szoba bérének beszedése alkalmával,

d) a fizetővendéglátó szolgálatba be nem kapcsolt szoba bérbeadója vagy ingyenes használatra átengedője (tulajdonos, haszonélvező, bérlő) a szoba üdülési célokra történő bérbeadását (használatra átengedését) 24 órán belül köteles a községi tanács végrehajtó bizottsága titkárának (gazdálkodási előadónak), illetőleg a városi (városi kerületi) tanács végrehajtó bizottsága pénzügyi osztályának bejelenteni és a szoba bérbevevőjétől (használójától) a díjat beszedni. A szoba bérbeadója a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig köteles a beszedett díjakat a tanács által rendelkezésre bocsátott befizetési lapon befizetni és a díjakról a tanács végrehajtó bizottsága szakigazgatási szervénél elszámolni. Az elszámolás alapja a díj beszedésére szolgáló díjbeszedési tömb,

e) a gyógy- és üdülőhelyen lévő személyi tulajdonban álló üdülő (villa, nyárilak, stb.) tulajdonosa vagy haszonélvezője, ha állandó lakóhelye nem az üdülőhely területén van - kizárólag a saját és a vele közös háztartásban élő személyek után ott tartózkodásuk esetén - a díjnak a jelen rendelet 1. §-ában említett mértéke helyett egy évre 100 Ft díjátalányt köteles minden év július hó 15. napjáig a tanács részére befizetni. Ha az ilyen épületben (építményben) az említett személyeken kívül más személyek is tartózkodnak, ez utóbbiakra a d) pontban foglalt rendelkezések az irányadók,

f) a sátorokban vagy egyéb alkalmi férőhelyeken elhelyezkedő személyek a díjat közvetlenül fizetik be a tanácsnak. Ebben az esetben a községi (városi, városi kerületi) tanács végrehajtó bizottsága a befizetés biztosításáról - díjbeszedési tömb felhasználásával - saját hatáskörében gondoskodik.

(2) Az (1) bekezdés a)-c) pontban foglalt rendelkezéseknek megfelelően beszedett díjakat a szállodák, penziók, a SZOT az üdülőt fenntartó hivatalok, vállalatok és egyéb szervek a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kötelesek a területileg illetékes községi (városi, városi kerületi) tanács költségvetési számlája javára befizetni.

(3) A községi (városi, városi kerületi) tanács végrehajtó bizottságának illetékes szakigazgatási szerve köteles a község (város) területén lévő szállodák, penziók és üdülők fenntartóit megfelelő számú befizetési lappal ellátni.

(4) Az (1) bekezdés d) és f) pontja szerint befizetésre kerülő díjak beszedésére szolgáló díjbeszedési tömböket a Balatoni Intéző Bizottság (Budapest, VIII. ker. Múzeum utca 11. szám) bocsátja - térítés ellenében - a tanács végrehajtó bizottsága szakigazgatási szerveinek rendelkezésére, a szakigazgatási szervek igénylése alapján.

(5) A tanácsok végrehajtó bizottságainak szakigazgatási szervei kötelesek az (1) bekezdés alapján tett bejelentések és befizetések helyességét a helyszínen ellenőrizni. Vita esetén a közvetlen felettes tanács végrehajtó bizottságának pénzügyi osztálya dönt.

5. § (1) A díj az illetékes tanács költségvetési bevételét képezi.

(2) A dijakat a községi (városi, városi kerületi) tanács költségvetésében a 75 713 32 Üdülőhelyi feladatok címen kell megtervezni és elszámolni.

(3) A községi (városi, városi kerületi) tanács költségvetésében Üdülőhelyi feladatok címen kell megtervezni a község (város) üdülőhely jellegéből származó valamennyi fenntartási, karbantartási, üzemeltetési, felújítási és fejlesztési kiadást is.

(4) A költségvetésben Üdülőhelyi feladatok címen előirányzott összegeket - a díjakból származó bevételek erejéig - kizárólag a gyógy- és üdülőhely fenntartására, karbantartására, üzemeltetésére, fejlesztésére és kultúráltságának növelésére lehet felhasználni. Ezeket az előirányzatokat más költségvetési címre átcsoportosítani nem szabad.

(5) Amennyiben a tanács az Üdülőhelyi feladatok címen megtervezett egyes feladatokat - a címen megtervezett bevételeknek legfeljebb 70 százaléka erejéig - az I. és II. negyedévben kívánja megoldani, ezek átmeneti fedezetére a felhasználás évét megelőző év november hó 20. napjáig visszatérítendő állami hozzájárulást igényelhet. Az állami hozzájárulást a folyósításkor meghatározott havi részletekben kell visszafizetni.

6. § (1) Az 1957. évben az Üdülőhelyi feladatok címen a bevételi tervet, valamint a díjakból tervezett bevételek erejéig megoldandó feladatok tervét a tanácsok végrehajtó bizottsága szakigazgatási szerveinek legkésőbb június hó 30. napjáig kell elkészíteniük. Az elkészített terveket bevétellel ellensúlyozott póthiteligényként kell kezelni. A póthitelt a megyei (megyei jogú városi, fővárosi) tanács végrehajtó bizottsága engedélyezi.

(2) Az érdekelt tanácsok 1957. évi költségvetésében más címeken előirányzott - a község (város) gyógy- és üdülőhely jellegéből eredő kiadásokat - az Üdülőhelyi feladatok címre a folyó évben nem kell átcsoportosítani.

7. § (1) A községi (városi, városi kerületi) tanács végrehajtó bizottságának szakigazgatási szervei az Üdülőhelyi feladatok címen szereplő egyes feladatok megtervezéséhez kötelesek a Balatoni Intéző Bizottság véleményét megkérni.

(2) Az Üdülőhelyi feladatok címen szereplő előirányzatok felhasználását a Balatoni Intéző Bizottság kísérje figyelemmel.

8. § A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Antos István s. k.,

pénzügyminiszter

Földvári László s. k.,

közlekedés- és postaügyi miniszterhelyettes

Melléklet az 1/1957. (VI. 21.) PM-KPM, rendelethez

Kimutatás a gyógy- és üdülőhelyekről.

A) Budapesti üdülőhelyek

1. Római fürdő

2. Csillaghegy

3. Békásmegyeri Dunapart.

B) Balatoni gyógy- és üdülőhelyek

1. Alsóőrs

2. Badacsonytördemicz

3. Badacsonytomaj

4. Balatonkenese (beleértve Akarattyát is)

5. Balatonalmádi (beleértve Budatavát és Káptalanfüredet is)

6. Balatonberény

7. Balatonboglár (beleértve Szabadság üdülőtelepet)

8. Balatonföldvár

9. Balatonfüred

10. Balatongyörök

11. Balatonlelle

12. Balatonmáriafürdő

13. Balatonszabadi

14. Balatonszárszó

15. Balatonszemes

16. Balatonöszöd

17. Balatonfőkajár (községből Balatonvilágos és Aliga lakott rész)

18. Fonyód

19. Hévíz

20. Keszthely

21. Révfülöp

22. Siófok

23. Tihany

24. Zamárdi (beleértve Szántódot is)

25. Csopak.

C) Egyéb vidéki gyógy- és üdülőhelyek.

1. Eger

2. Gárdony

3. Hajdúszoboszló

4. Gyöngyös városból:

Kékestető

Mátrafüred

Mátraháza

5. Leányfalu

6. Miskolc városból

Lillafüred

Tapolca

7. Nagymaros

8. Nógrádverőce

9. Parád

10. Pécs városból:

Mecsek

11. Sopron

12. Tatatóváros

13. Velence

14. Zebegény.

Tartalomjegyzék