67/1957. (XI. 1.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági termékek vasúton, hajón, repülőgépen, valamint tehergépjárművel történő szállításáról

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány az üzérkedés megakadályozása és felderítésének megkönnyítése végett az alábbiakat rendeli:

1. § (1) Az élelmezésügyi miniszter a földművelésügyi miniszterrel és a közlekedés- és postaügyi miniszterrel egyetértésben a közellátás szempontjából fontos egyes mezőgazdasági termékeknek meghatározott területről más területre vasúton, hajón, repülőgépen, vagy tehergépjárművel való szállítását meghatározott időszakra rendelettel megtilthatja, korlátozhatja, illetőleg engedélyhez kötheti.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából mezőgazdasági terméknek a mezőgazdasági terményeket, továbbá a gyümölcsöt, a zöldséget, az állatot, az állati terméket, a mustot és a bort kell tekinteni.

2. § Az 1. § alapján kibocsátott rendelet rendelkezései a termelők szabad értékesítési jogát nem érinthetik.

3. § (1) A közlekedés- és postaügyi miniszter az élelmezésügyi miniszterrel és a belügyminiszterrel egyetértésben az 1. §-ban megjelölt mezőgazdasági termékek tekintetében magánszemélyek vasúton, hajón, repülőgépen, vagy tehergépjárművel történő áruszállítását ahhoz a feltételhez kötheti, hogy a fuvarlevélen (szállítási okmányon) a feladónak feltüntetett személy, vagy ha a küldeményt nem a fuvarlevél (szállítási okmány) szerinti feladó adja át, a küldemény tényleges átadója köteles a fuvarlevélben (szállítási okmányon) személyi igazolványának számát feltüntetni, amit a vasút, a hajózási vállalat, a légiközlekedési vállalat, illetőleg a gépjármű üzembentartójának közegei ellenőriznek.

(2) A feladó személyazonosságának ellenőrzését és megállapítását határozott időtartamra és az ország területének egyrészére is lehet korlátozni,

4. § (1) Szabálysértést követ el és 3000 forintig terjedhető pénzbírsággal sújtható az, aki a jelen rendelet felhatalmazása alapján kiadott jogszabály tiltó, illetőleg korlátozó rendelkezéseit megszegi, feltéve, hogy a tilalom ellenére (engedély nélkül) szállított mezőgazdasági termék csekély mennyiségű.

(2) A gazdasági rend büntetőjogi védelméről szóló 8.800/1946. (VII. 28.) ME rendelet szerint kell büntetni az (1) bekezdésben meghatározott cselekményt, ha a mezőgazdasági termék, melyre nézve a cselekményt elkövették, a csekély mennyiséget meghaladja.

5. § A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Münnich Ferenc s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány első elnökhelyettese