1959. évi 17. törvényerejű rendelet

a sajtójogi büntető rendelkezésekről

1. § Bűntettet követ el és három évig terjedhető börtönnel büntetendő, aki maga vagy más részére személyes vagy vagyoni előnyt kér vagy fogad el azért, hogy valamit a sajtóban elhallgasson vagy - a szokásosan díjazott hirdetések körén túl - közzétegyen.

2. § Bűntettet követ el és egy évig terjedhető börtönnel büntetendő, aki:

1. engedély nélkül kinyomtat, más módon előállít vagy terjeszt olyan sajtóterméket, amelynek kinyomtatásához, előállításához vagy terjesztéséhez engedély szükséges;

2. sajtóterméken az előállítás helyére és idejére, a nyomdára vagy kiadóvállalatra, a kiadásért felelős személyre, illetőleg a felelős szerkesztőre vonatkozó adatokat (impresszum) szándékosan hamisan tünteti fel;

3. olyan sajtóterméket terjeszt, amelynek lefoglalását vagy elkobzását rendelték el, vagy amelyről a jogszabályban megszabott impresszum hiányzik.

3. § Bűntettet követ el és pénzbüntetéssel büntetendő:

1. az a közzétételre kötelezett személy, aki jogerős ítélettel megállapított helyreigazítási kötelezettségét szándékosan nem, vagy nem az ítéletben megszabott módon, illetőleg határidőben teljesíti;

2. aki helyreigazítási kérelmében (panaszában) valamely lényeges körülményre szándékosan valótlan tényállítást tesz, feltéve hogy ez a tényállítás a helyreigazításban megjelenik.

4. § A jelen törvényerejű rendelet az 1959. évi június hó 1. napján lép hatályba.

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Kristóf István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke