1959. évi 25. törvényerejű rendelet

az Állami Egyházügyi Hivatal felállításáról

1. § (1) Az állam és a vallásfelekezetek közötti ügyek intézésére Állami Egyházügyi Hivatalt kell felállítani.

(2)[1] Az Állami Egyházügyi Hivatal feletti főfelügyeleti jog gyakorlását a Minisztertanács szabályozza.

2. § (1) Az Állami Egyházügyi Hivatal élén elnök áll, akit a Minisztertanács előterjesztésére a Népköztársaság Elnöki Tanácsa nevez ki.

(2) Az elnököt feladatai ellátásában a Minisztertanács által kinevezett elnökhelyettesek támogatják.

3. § (1) Az Állami Egyházügyi Hivatal szervezetére, hatáskörére, valamint működésére vonatkozó rendelkezéseket a Minisztertanács állapítja meg.

(2) Az Állami Egyházügyi Hivatal szervezésével és működésével kapcsolatos személyi és dologi kiadások fedezéséről az állami költségvetésben külön címen kell gondoskodni.

4. § (1) A jelen törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba, végrehajtásáról a Minisztertanács gondoskodik.

(2) Jelen törvényerejű rendelet hatálybalépésével az 1956. évi 33. törvényerejű rendeletnek az a rendelkezése, amely az Állami Egyházügyi Hivatal feladatkörét a Művelődésügyi Minisztérium hatáskörébe utalta, hatályát veszti.

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Kristóf István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 1967. évi 11. törvényerejű rendelet 1. §-a. Hatályos 1967.05.16.