15/1960. (III. 24.) Korm. rendelet

magyar állampolgárok egyes külföldi munkáltatók alkalmazásába lépésének engedélyhez kötéséről

1. § (1) Magyar állampolgár idegen államnak a Magyar Népköztársaság területén működő diplomáciai, konzuli, kereskedelmi, sajtó, vagy egyéb képviseletével, nemzetközi szervezettel, idegen állam érdekeltségébe tartozó vállalattal, továbbá mindezek idegen állampolgárságú személyzetének tagjaival munkaviszonyt csak előzetes munkavállalási engedéllyel létesíthet.

(2) Az a magyar állampolgár, aki a jelen rendelet kihirdetésének napján az (1) bekezdésben megjelölt munkáltatónál munkaviszonyban áll, a munkavállalási engedély iránti kérelmét 15 napon belül terjesztheti elő. A kérelem benyújtásának elmulasztása, vagy az engedély megtagadása esetén a munkaviszonyt meg kell szüntetni.

(3) Az engedély visszavonásig érvényes. Visszavonása esetén a munkaviszonyt meg kell szüntetni

2. § A munkavállalási engedély megadása a Diplomáciai Testületet Ellátó Iroda hatáskörébe tartozik.

3. § Az 1. §-ban meghatározott dolgozók részére fizethető munkabéreket a munkaügyi miniszter az érdekelt miniszterekkel és a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben állapítja meg.

4. § Az 1. §-ban megjelölt munkaviszony esetén a munkaszerződés a Diplomáciai Testületet Ellátó Iroda láttamozásával válik érvényessé. A munkaviszony fennállása alatt a munkakönyvet a Diplomáciai Testületet Ellátó Iroda őrzi és a munkaviszonnyal kapcsolatos adatokat a munkakönyvbe bejegyzi.

5. § Szabálysértést követ el és 3000 forintig terjedhető pénzbírsággal sújtható az a magyar állampolgár, aki munkavállalási engedély nélkül az 1. §-ban megjelölt munkáltató alkalmazásába lép vagy a munkaviszonyt engedély nélkül fenntartja.

6. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Münnich Ferenc s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke