1/1960. (I. 1.) Korm. rendelet

a kisiparosok által állami szervek részére végezhető építési munkákról

1. § Az építőipari kisiparosok főfeladata a lakosság építési szükségletének kielégítése.

2. § (1) Az Állami vállalat és egyéb állami gazdálkodó szerv, költségvetési szerv, valamint ezek jóléti, szociális, kulturális és sportintézménye (a továbbiakban: építtető) kisiparossal építési és építési-szerelési szerződést 10 000 forint értékhatárig engedély nélkül köthet.

(2) 10 000 forint értékhatártól 50 000 forint értékhatárig a szerződés megkötéséhez az építtető felett felügyeletet gyakorló miniszternek, illetőleg a megyei (fővárosi, megyei jogú városi) tanács végrehajtó bizottsága elnökének vagy helyettesüknek előzetes engedélye szükséges.

(3) 50 000 forint értékhatár felett a szerződés megkötésére a (2) bekezdésben említett szervek javaslatára az építésügyi miniszter adhat engedélyt.

(4) Az építésügyi hatóság által megállapított közvetlen életveszély esetén, valamint nagyobb kár sürgős elhárítása céljából engedély nélkül is köthető kisiparossal szerződés, a megkötött szerződésről azonban - a szerződéskötéssel egyidejűleg - az engedélyezésre jogosult szervet értesíteni kell.

3. § Az építtető egy létesítménnyel (épülettel, építménnyel) kapcsolatban kisiparossal egy évben csak 50 000 forint értékű munkára köthet szerződést; e rendelkezés alól a 2. § (2) bekezdésében említett szervek javaslatára az építésügyi miniszter felmentést adhat.

4. § (1) Az állami munkák arányosabb elosztása érdekében kisiparos negyedévenként legfeljebb 50 000 forint értékhatárig köthet állami szervekkel szerződést.

(2) Ha a szerződés értéke vagy a negyedévre vonatkozó összes szerződések értéke az 50 000 forintot eléri, a szerződés (újabb szerződés) megkötéséhez a kisiparosnak a területileg illetékes megyei (fővárosi, megyei jogú városi) tanács végrehajtó bizottsága ipari osztályának előzetes engedélyét kell megszereznie.

5. § (1) A szerződési érték megállapításánál az anyagértéket figyelembe kell venni akkor is, ha az egész anyagot vagy annak egy részét (pl. 10 000 forint értékhatár alatti karbantartásnál) az építtető bocsátja a kisiparos rendelkezésére.

(2) Az építtető - beruházási és felújítási kerete terhére minden esetben, karbantartási munkáknál pedig 10 000 forint értékhatár felett - csak abban az esetben köthet kisiparossal szerződést, ha a teljesítéshez szükséges anyagot saját anyagi kerete terhére a kisiparos rendelkezésére bocsátja.

(3) Az építtető az anyagot a kisiparos részére nem adhatja el és részére előleget - még anyagbeszerzés céljára - sem folyósíthat.

6. § A 2. §-ban meghatározott értékhatár megtartását a pénzügyi szervek, a 3. §-ban meghatározott értékhatár megtartását a felügyeleti szervek, a 4. § szerinti értékhatár megtartását pedig a megyei (fővárosi, megyei jogú városi) tanács végrehajtó bizottsága ipari osztálya köteles ellenőrizni.

7. § A kisiparos által teljesített munka ellenértéke csak abban az esetben fizethető meg, ha a kisiparos igazolja, hogy sem adótartozása, sem társadalombiztosítási tartozása nincs.

8. § Állami építőipari vállalat kisiparosnak alvállalkozói megbízást nem adhat. E rendelkezés alól - indokolt esetben - az építésügyi miniszter felmentést adhat.

9. § A kisiparosok által az építtetőkkel kötött szerződésekre a polgári jog szabályai vonatkoznak; az építésügyi miniszter és a pénzügyminiszter - a könnyűipari miniszterrel egyetértésben - azonban a szerződéssel kapcsolatban biztosíték, kötbér és biztosítás kötelező alkalmazását rendelheti el.

10. § (1) Szabálysértést követ el és 3000 forintig terjedhető pénzbírsággal sújtható az, aki ezen rendelet 1-5. és 7-8. §-ában foglalt rendelkezéseket megszegi vagy kijátssza. Az állami szerv felelős dolgozóját ezenfelül fegyelmi úton is felelősségre kell vonni.

(2) A szabálysértés miatt az eljárás a tanács végrehajtó bizottsága igazgatási osztályának hatáskörébe tartozik.

11. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, végrehajtásáról az építésügyi miniszter és a pénzügyminiszter - a könnyűipari miniszterrel egyetértésben - együttesen gondoskodik.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2080/28/1954. MT határozatnak, a 2011/1956. (I. 12.) MT határozatnak az építési és építés jellegű szolgáltatási munkák kisiparostól való beszerzésére vonatkozó rendelkezései hatályukat vesztik.

Apró Antal s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány első elnökhelyettese

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére