15/1961. (IV. 27.) Korm. rendelet

a sátortáborok létesítésének feltételeiről

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány a táborozás rendjének és megfelelő színvonalának biztosítása érdekében az alábbiakat rendeli.

1. § (1) E rendelet hatálybalépését követően sátortábort létesíteni csak az ilyen célra kijelölt területeken szabad.

(2) Az (1) bekezdés szerinti területek kijelöléséről a megyei (fővárosi, megyei jogú városi) tanácsok végrehajtó bizottságai kötelesek gondoskodni. Az Állami Erdőgazdaság kezelésében levő területek esetében a helykijelölést az illetékes Állami Erdőgazdasággal egyetértésben kell végrehajtani.

2. § (1) Táborozásra a kijelölt területeken is csak akkor kerülhet sor, ha az annak lebonyolításához szükséges egészségügyi feltételek biztosítva vannak. E feltételeket az egészségügyi miniszter határozza meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi követelmények megteremtéséről azoknak a szerveknek kell gondoskodnia, amelyek táborozást szerveznek. A magánosok részére kijelölt területeken ezt a megyei (fővárosi, megyei jogú városi) tanács végrehajtó bizottsága köteles biztosítani, ennek ellenében, valamint a fenntartási költségek fedezésére a tanács területhasználati díjat szedhet.

3. § A sátortáborok létesítésnek és működésének részletes szabályait - a munkaügyi miniszterrel és az érdekelt miniszterekkel egyetértésiben - a közlekedés- és postaügyi miniszter szabályozza.

4. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Apró Antal s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány első elnökhelyettese