28/1961. (VIII. 12.) Korm. rendelet

a geodéziai jelek elhelyezéséről és védelméről

1. § (1) A földmérési munkára jogosult szervek bárkinek a tulajdonában (használatában, kezelésében) álló ingatlanon geodéziai jeleket s azokhoz szükséges létesítményeket (tetőállást, mérési dombot, védődombot, védőgyűrűt, gúlát stb.) helyezhetnek el.

(2) A geodéziai jelek és létesítmények helyét a földmérési munkára jogosult szervek határozzák meg. A jeleket és létesítményeket elsősorban olyan területeken kell elhelyezni, amelyek nem mezőgazdasági vagy bányászati művelés céljára szolgálnak. Az egy-egy létesítmény által elfoglalt terület nem haladhatja meg az 50 m2-t.

(3) A földmérési munkára jogosult szervek az ingatlanokon méréseket végezhetnek, a geodéziai jelet vagy létesítményt, illetőleg a jel vagy létesítmény elhelyezésére alkalmasnak látszó helyet bármely ingatlanon keresztül megközelíthetik, szükség esetén a mérések végrehajtása céljából építményeken kisebb átalakításokat végezhetnek és az összelátást akadályozó fákat eltávolíthatják.

(4) A geodéziai jelek és létesítmények, továbbá a (3) bekezdésben meghatározott tevékenységek az ingatlan rendeltetésszerű használatát szükségtelenül nem akadályozhatják.

2. § A földmérési munkára jogosult szervek az 1. §-ban meghatározott tevékenységeket különleges rendeltetésű ingatlanokon csak az illetékes miniszter engedélyével gyakorolhatják.

3. § (1) Az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatalt (a továbbiakban: ÁFTH) a geodéziai jelek és létesítmények által elfoglalt területekre vonatkozóan - e rendelet erejénél fogva, külön hatósági eljárás nélkül - határozatlan időre szóló és ingyenes használati jog illeti meg. A használati jogot a telekkönyvbe nem kell bejegyezni.

(2) A háromszögelési és szintezési alaphálózat pontjait és az általuk elfoglalt területeket az ÁFTH tartja nyilván.

4. § A geodéziai jelek és létesítmények állami tulajdonban vannak. Használható állapotban tartásukra és védelmükre fokozott gondot kell fordítani.

5. § (1) Az ingatlan tulajdonosa (használója, kezelője) köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a geodéziai jel vagy létesítmény megrongálódására, megsemmisülésére vezethet.

(2) A geodéziai jeleket és létesítményeket eredeti helyükről csak az ÁFTH megyei földmérési és földnyilvántartási felügyelőségének (a továbbiakban: megyei felügyelőség) engedélyével szabad elmozdítani.

(3) Ha a geodéziai jel vagy létesítmény megrongálódik, vagy azt jogosulatlanul elmozdítják, áthelyezik, megsemmisítik, az ingatlan tulajdonosa (használója, kezelője) köteles ezt a megyei felügyelőségnek haladéktalanul bejelenteni.

(4) A háromszögelési és szintezési alaphálózat pontjainak és az azokhoz szükséges létesítmények elhelyezése alkalmával jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek egy példányát az ingatlan tulajdonosa (használója, kezelője) részére kell átadni. A jegyzőkönyvben a tulajdonost (használót, kezelőt) kötelezettségeire figyelmeztetni kell,

6. § A földmérési munkára jogosult szervek kötelesek a geodéziai jeleket és létesítményeket, valamint az azok által elfoglalt területet rendszeresen karbantartani.

7. § (1) A földmérési munkára jogosult szervek kötelesek megtéríteni a geodéziai jelek és létesítmények elhelyezésével, valamint a mérések végrehajtásával kapcsolatban okozott károkat.

(2) Az 1. § (3) bekezdésében említett átalakítások esetében a mérések végrehajtása után a tulajdonos (használó, kezelő) kívánságára az eredeti állapotot helyre kell állítani.

8. § (1) Szabálysértést követ el és 3000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki a geodéziai jelek és létesítmények elhelyezését vagy a mérések végrehajtását szándékosan megnehezíti vagy akadályozza.

(2) Szabálysértést követ el és 1000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az ingatlan tulajdonosa (használója, kezelője), ha az 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének nem tesz eleget.

9. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a 12.380/1951. (XI. 2.) OT számú rendelet hatályát veszti.

(2) A rendelet végrehajtásáról - az érdekelt miniszterekkel (országos hatáskörű szervek vezetőivel) egyetértésben - az ÁFTH elnöke gondoskodik.

Dr. Münnich, Ferenc s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke