29/1961. (VIII. 12.) Korm. rendelet

egyes filmek beszolgáltatásáról és térítési díjáról

1. § (1) Az, akinek bármilyen jogcímen olyan film van birtokában, amely nyilvános bemutatásra jogosító érvényes engedélyokirattal ellátva nincs, vagy bár ilyennel el van látva, de az engedélyokirat 1950. évi január hó 1. napja előtt kelt, köteles azt e rendelet hatálybalépésétől számított 6 hónapon belül, ha pedig e rendelet hatálybalépése után kerül ilyen film a birtokába, a birtokbavételtől számított 30 napon belül a Művelődésügyi Minisztérium Filmfőigazgatóságához beszolgáltatni.

(2) Az állami és társadalmi szervek a tulajdonukban, vagy bármilyen címen birtokukban levő filmek beszolgáltatásának kötelezettsége alól mentesek.

(3) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó filmek közül azokat, amelyek filmtörténeti szempontból nem jelentősek, a művelődésügyi miniszter a beszolgáltatás alól mentesítheti.

2. § A rendelet alkalmazása szempontjából filmnek tokintendő az amatőrfilmek kivételével minden normál (35 mm) és keskeny (16 mm) méretű eredeti képnegatív, eredeti hangnegatív, bármilyen sokszorosításhoz szükséges reproduktív filmanyag (kék-kópia, dup-negatív és arról készült dup-pozitív) és minden másolat (kópia).

3. § Az 1. §-ban előírt beszolgáltatási kötelezettség teljesítésekor két példányban írásban közölni kell a beszolgáltatott film címét, gyártóinak nevét, a forgalmazásra jogosult nevét, a gyártás idejét, a film nemét (eredeti negatív, másolat stb.) és méretét (normál, keskeny).

4. § (1) E rendelet, valamint a korábbi rendelkezések alapján beszolgáltatott filmért a film anyagának selejtértékét a beszolgáltató részére meg kell téríteni.

(2) Abban az esetben, ha a film akár belföldön, akár külföldön, idegen nyelvre szinkronizáltan vagy anélkül nyilvános előadásra kerül, illetőleg 1956. évi január hó 1. napja után nyilvános előadásra került - ideértve a televízión történő közvetítést is - az (1) bekezdésben meghatározott térítési díjon felül felvonásonként 500-5.000 forint térítési díjat kell fizetni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott térítési díj nem jár a Magyar Televízió kísérleti adásaiért, valamint a filmek múzeumszerű bemutatásáért.

(4) A térítés mértékét - az (1) és (2) bekezdések keretei között - a Művelődésügyi Minisztérium Filmfőigazgatósága állapítja meg.

(5) A térítési díjat annak részére kell kifizetni, akinek a film tulajdonában állott, illetőleg akit a filmmel kapcsolatos jogok megillettek a film bemutatásakor. A térítési díjat az illetékes Állami Filmforgalmazási Vállalat fizeti ki, a jogosultat terhelő adó levonásával.

5. § A 4. §-ban megbatározott térítési díj magában foglalja a film anyagáért és a filmmel kapcsolatos valamennyi (nyilvános előadási, televízió közvetítési, idegen nyelvre való szinkronizálási, keskenyítési, forgalmazási, sokszorosítási stb.) jogért egyszersmindenkorra járó térítési összeget; ezen felül a filmért állami vállalattal, illetőleg állami szervvel szemben további igényt semmilyen címen érvényesíteni nem lehet (pl. szerzői jogdíj).

6. § (1) A 4-5. § hatálya kiterjed a beszolgáltatásra kötelezett filmekre abban az esetben is, ha a film állami kényszerintézkedés (államosítás, vagyonelkobzás stb.) nélkül került az illetékes állami szerv birtokába.

(2) Nem fizethető semmiféle térítés annak, aki e rendeletben előírt beszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget, vagy aki a filmmel kapcsolatos jogait hatósági intézkedés vagy bírói határozat következtében elvesztette.

7. § (1) Szabálysértést követ el és 1000 forintig terjedhető pénzbírsággal sújtható az, aki az 1. §-ban meghatározott beszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem a megszabott határidőben tesz eleget.

(2) Azt a filmet, amelyre nézve a szabálysértést elkövették, el kell kobozni. Az elkobzott filmet a Művelődésügyi Minisztérium Filmfőigazgatoságának rendelkezésére kell bocsátani.

(3) Az elsőfokon eljárt szabálysértési hatóság köteles a jogerős határozat egy kiadmányát a Művelődésügyi Minisztérium Filmfőigazgatóságának megküldeni.

8. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a 711950. (III. 9.) MT számú, valamint az 58 1957. (IX. 10.) Korm. számú rendelet hatályát veszti.

Dr. Münnich Ferenc s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére