1961. évi 8. törvényerejű rendelet

a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának XII. ülésszakán Szófiában 1959. évi december hó 14. napján az állategészségügy terén történő együttműködésről aláírt egyezmény kihirdetéséről

(A Magyar Népköztársaság megerősítő okiratának letétele a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának Titkárságánál 1960. évi szeptember hó 12, napján megtörtént.)

1. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának XII. ülésszakán Szófiában, 1959. évi december hó 14. napján az állategészségügy terén történő együttműködésről aláírt nemzetközi egyezményt e Törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett egyezmény hivatalos magyar fordítása a következő:

EGYEZMÉNY[1]

az állategészségügy terén történő együttműködésről

A SZERZŐDŐ FELEK

FIGYELEMBE VÉVE azt a veszélyt, amelyet minden ország népgazdaságára és lakosságára az állatok fertőző és egyéb megbetegedései jelentenek,

VEZETTETVE attól az óhajtól, hogy fokozzák az együttműködést az állategészségügyi tudomány és gyakorlat terén, egybehangolják a fertőző állatbetegségek elleni védekezés intézkedéseit, együttesen dolgozzanak ki rendszabályokat az élő állatok, állati eredetű termékek és nyersanyagok, valamint fertőző betegségek terjesztésére alkalmas tárgyak kivitelére, bevitelére és átvitelére, úgyszintén az állatgyógyászatban használatos biológiai készítmények és egyéb szerek, gyártása terén,

KIINDULVA abból a célból, hogy területeiket kölcsönösen megvédjék a járványoktól, elhárítsák mind az emberek, mind az állatok megbetegedésének veszélyét, továbbá, hogy fejlesszék a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat ezek között az országok között,

ELHATÁROZTÁK fenti célok érdekében a jelen Egyezmény megkötését és a következőben állapodtak meg:

I. CIKK

A Szerződő Felek az állatok fertőző és más egyéb, tömeges megbetegedését okozó betegségek megelőzése és leküzdése érdekében megvalósítják:

1. Fertőző betegségek elterjedésének megakadályozásához és megszüntetéséhez szükséges intézkedések egybehangolását, szükség esetén - főként a határmenti járásokban - közös rendszabályok foganatosítása útján.

2. Időszakonként, de havonta legalább egyszer, a jelen Egyezmény 1. számú mellékletében felsorolt betegségekre és azok elterjedtségére vonatkozó tájékoztatók cseréjét.

3. Egymás haladéktalan tájékoztatását a fertőző és elhullást okozó betegségek jelentkezéséről és elterjedéséről, továbbá a felszámolásuk érdekében hozott intézkedésekről. (A betegségek felsorolását a jelen Egyezmény 2. számú melléklete tartalmazza.)

4. A szérumok, vakcinák és egyéb állatgyógyászati készítmények gyártási terveinek egybehangolását, továbbá az állatgyógyászati készítmények állami ellenőrzésének egységesítését.

5. Technikai segítség nyújtását bármely Szerződő Fél kérésére a betegségek tanulmányozása, leküzdése céljából - szükség esetén - szakemberek, állatgyógyászati berendezések és készítmények rendelkezésre bocsátásával.

6. Segítség nyújtását bármely Szerződő Fél kérésére vakcinák, szérumok, antibiotikumok, diagnosztikai és gyógyászati készítmények, s egyéb eszközök beszerzésére, illetőleg gyártásának megszervezésére, valamint állategészségügyi létesítmények tervrajzainak rendelkezésre bocsátásával.

7. Az állategészségügyi tudományos intézetek együttműködését az állatok megbetegedésének, különösen az antropozoonozisok tanulmányozása, továbbá az állatok fertőző betegségeinek leküzdésére szolgáló leghatékonyabb diagnosztikai módszerek és eszközök tökéletesítése és alkalmazása, valamint az oltóanyagok szabványosítása és ellenőrzése terén.

II. CIKK

A Szerződő Felek az állategészségügy szervezetének, valamint a tudományos és gyakorlati munka eredményeinek kölcsönös megismertetése céljából megvalósítják:

1. Az állategészségügyi törvények, rendeletek, utasítások, a szakirodalom, továbbá a tudományos kutatóintézetek módszereinek, az állatorvostudományi tanintézetek tanterveinek és egyéb állategészségügyi anyagok cseréjét.

2. Egymás kölcsönös tájékoztatását az előkészítés alatt álló fontosabb állategészségügyi konferenciákról és tanácskozásokról, továbbá állategészségügyi szakemberek továbbképzésére szervezett tanfolyamokról, annak érdekében, hogy a Szerződő Félek szakemberei azokon részt vesznek.

3. Az állatorvostudományi tanintézetek tanárainak és az állategészségügyi tudományos és gyakorlati dolgozóknak az állatorvostudomány és a gyakorlat eredményeinek tanulmányozása és tapasztalatcsere céljából történő kölcsönös kiküldését.

III. CIKK

A Szerződő Felek összehangolt szabályokat állapítanak meg az élőállatok, állati eredetű termékek és nyersanyagok, valamint a fertőző betegségek terjesztésére, alkalmas tárgyak bevitelére, kivitelére és átvitelére.

IV. CIKK

A Szerződő Felek állategészségügyi szolgálatai a jelen Egyezményből eredő kérdésekben közvetlenül, és a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa Mezőgazdasági Állandó Bizottságának apparátusán keresztül tartanak kapcsolatot.

V. CIKK

A jelen Egyezmény rendelkezéseinek gyakorlati megvalósításával kapcsolatos költségek a következő módon oszlanak meg:

1. Az I. cikk 2. és 3. pontjának, továbbá a II. cikk 1. pontjának megvalósításával kapcsolatos költségek az e pontokban felsorolt anyagokat és tájékoztatásokat küldő Szerződő Felet terhelik.

2. A II. cikk 2. és 3. pontjában megjelölt személyek utazási és ellátási költségeit a kiküldő Szerződő Fél viseli.

3. Az I. cikk 1., 5. és 6. pontjában meghatározott intézkedések foganatosításával kapcsolatos költségeket a Szerződő Felek megegyezés szerint osztják meg.

VI. CIKK

A jelen Egyezmény 1960. évi július hó 1-ig - aláírás céljából - nyitva marad Moszkvában,

A jelen Egyezményt meg kell erősíteni.

A megerősítő okiratokat a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa Titkárságánál kell letétbe helyezni, amely az Egyezmény letéteményesének szerepét tölti be.

A jelen Egyezmény az ötödik megerősítő okirat letétbe helyezésének napján lép hatályba, s erről az Egyezmény letéteményese értesíti az Egyezmény aláíróit.

VII. CIKK

Az Egyezmény hatályba lépése után ahhoz bármely állam csatlakozhat.

A jelen Egyezmény a csatlakozó, továbbá megerősítő okirataikat az Egyezmény hatálybalépése után letétbe helyező államokra nézve, megerősítő, illetőleg a csatlakozásról szóló okirat letétbehelyezésének napján lép hatályba.

VIII. CIKK

A jelen Egyezményt a hatálybalépésének napjától számított 5 év elteltével az Egyezmény letéteményesénél történő írásbeli bejelentéssel bármely Szerződő Fél felmondhatja.

Az Egyezményt felmondó Félre nézve az Egyezmény a felmondási értesítés beérkezésétől számított 6 hónap múlva veszti hatályát.

IX. CIKK

A jelen Egyezmény orosz nyelven készült egy példányban, amely a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának Titkárságánál kerül letétbe helyezésre.

A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának Titkársága a jelen Egyezmény kellően hitelesített, másolatát megküldi a Szerződő Feleknek és tájékoztatja a jelen Egyezményt aláíró és ahhoz csatlakozó államokat a megerősítő, a csatlakozási és a felmondási okmányok letétbe helyezéséről.

Készült Szófiában, 1959. december 14-én.

Ennek hiteléül az illetékes kormányok alábbi meghatalmazottai a jelen Egyezményt aláírták.

1. számú melléklet

JEGYZÉK

azokról a betegségekről, amelyeknek elterjedtségéről a Szerződő Felek időszakonként tájékoztatják egymást (a tájékoztatókat az Egyezményben részt vevő országok állategészségügyi szolgálatának küldik meg és azok a betegségek mértékéről és megjelenési helyéről szóló adatokat tartalmazzák):

száj- és körömfájás,

lépfene,

juhhimlő,

veszettség,

takonykór,

tenyészbénaság,

sertéspestis,

baromfipestis,

keleti marhavész,

szarvasmarhák

ragadós tüdőlobja,

fertőző agy- gerincvelő gyulladás,

lovak fertőző kevésvérűsége,

hurutos lóinfluenza,

Aujeszky-betegség.

Megjegyzés: Bármely állam pótlólag bevehet még más egyéb járványszerűen terjedő fertőző megbetegedéseket is.

2. számú melléklet

JEGYZÉK

azokról a betegségekről, amelyeknek elterjedéséről a Szerződő Felek azonnal értesítik egymást (az adatszolgáltatásokat az Egyezményben részt vevő szomszédos államok állategészségügyi szolgálatának küldik meg és azok a határmenti területeken a betegség mértékéről és megjelenési helyéről szóló adatokat tartalmazzák): száj- és körömfájás, keleti marhavész.

3. § (1) Ez a törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit azonban az 1960. évi szeptember hó 12. napjától kezdődő hatállyal kell alkalmazni.

(2)[2] E törvényerejű rendelet végrehajtásáról az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter gondoskodik.

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Kristóf István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] A Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság egymás közötti viszonya tekinetében hatályon kívül helyezte a 133/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelettel kihirdetett Egyezmény 8. cikkely 2. pontja.

[2] Módosította a 2008. évi XLVI. törvény 85. § a) pontja. Hatályos 2008.09.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére