1962. évi 21. törvényerejű rendelet

az utakról

1. § (1) A korszerű követelményeknek megfelelő úthálózat kialakítása, fejlesztése és fenntartása az állam feladata.

(2)[1] A körúthálózatot a Közlekedési Minisztérium, illetőleg a fővárosi, megyei tanács alakítja ki a népgazdasági tervekkel összhangban.

(3) Az úthálózat közutakból és sajáthasználatú utakból áll. A közutak lehetnek országos közutak vagy tanácsi közutak.

2. § (1) A közutat rendeltetésének megfelelően - az út állagának veszélyeztetése nélkül - mindenki szabadon használhatja.

(2)[2] A közút rongálója, illetőleg a közutat megrongáló jármű üzemben tartója a közút kezelőjének okozott kárt köteles megtéríteni. A kár megtérítése a büntetőjogi és a szabálysértési következmények alól nem mentesít.

3. § (1) A törvényerejű rendelet rendelkezéseit alkalmazni kell az utakhoz tartozó műtárgyakra, a kerékpárutakra, valamint az utak tartozékaira is.

(2) A törvényerejű rendelet hatálya nem terjed ki a járdákra.

4. § (1)[3] Utat építeni, a forgalom részére átadni vagy megszüntetni - ha jogszabály kivételt nem tesz - a közlekedési hatóság engedélyével szabad.

(2) Útépítési célra az állami tulajdonban nem álló ingatlanok megszerzésére, az előmunkálatok tűrésére, az okozott károk megállapítására és megtérítésére a kisajátításra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(3) Az állami tulajdonban álló ingatlanok kezelési jogának átadásánál a vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni.

(4) A közlekedés biztonsága érdekében a közút mentén fekvő terület használatát a Minisztertanács rendelettel korlátozhatja.

5. § (1) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) tűrni köteles, hogy beépítetlen külterületi ingatlanát út építésével kapcsolatosan kártalanítás ellenében - ideiglenes kisajátítás nélkül - terelőút céljára használják.

(2) Út építésével vagy átalakításával kapcsolatos építmény (műtárgy, támfal stb.) elhelyezése érdekében a kisajátításra vonatkozó jogszabályok megfelelő alkalmazásával használati jogot lehet engedélyezni.

(3) A használati jog gyakorlása az ingatlan rendeltetésszerű használatát számottevően nem akadályozhatja,

6. § Az állami és szövetkezeti szerveknek, illetőleg az érdekelt állampolgároknak az utak fenntartásával kapcsolatos feladatait és kötelezettségeit a Minisztertanács állapítja meg.

7. § (1) Az utakról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásban az utak határát fel kell tüntetni.

(2) Külterületen az 1945. január 1. napja előtt létesített közút rézsűjének külső szélétől számított 2 méter távolságon belül ültetett fákat - az összefüggő üzemi gyümölcsöshöz tartozók kivételével - az út tartozékának kell tekinteni.

(3) A (2) bekezdésben említett terület útfenntartási célra ideiglenesen használatba vehető.

8. §[4] A közút területén, az alatt vagy felett bármely létesítményt elhelyezni vagy áthelyezni, a közút területét elfoglalni, a közúthoz csatlakozást létesíteni vagy áthelyezni csak a közút kezelőjének a hozzájárulásával szabad.

9. § Ha hóakadály, vagy más természeti esemény a közúton a forgalmat akadályozza, vagy veszélyezteti, közerő kirendelésének van helye.

10. § (1) Ez a törvényerejű rendelet az 1963. január 1. napján lép hatályba; egyidejűleg a felszabadulás előtt alkotott jogszabályoknak a közutakra és utakra vonatkozó rendelkezései hatályukat vesztik.

(2) E törvényerejű rendelet végrehajtásáról a Minisztertanács gondoskodik.

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Kiss Károly s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 1983. évi 9. törvényerejű rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 1983.07.01.

[2] Megállapította az 1983. évi 9. törvényerejű rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 1983.07.01.

[3] Megállapította az 1983. évi 9. törvényerejű rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 1983.07.01.

[4] Megállapította az 1983. évi 9. törvényerejű rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 1983.07.01.