2/1962. (II. 11.) Korm. rendelet

az idegenvezetésről

1. § (1) Idegenvezetői feladatokat kizárólag az "IBUSZ" Idegenforgalmi Beszerzési Utazási és Szállítási Részvénytársaság (a továbbiakban: IBUSZ), az "EXPRESS" Ifjúsági és Diák Utazási Iroda (a továbbiakban: EXPRESS), valamint a fővárosi, megyei és megyei jogú városi tanács idegenforgalmi hivatala (a továbbiakban: idegenforgalmi hivatalok) által foglalkoztatott idegenvezetők láthatnak el.

(2) Idegenvezetés: külföldi személyeknek vagy csoportoknak vezetése szolgáltatás ellenében,

2. § (1) Az IBUSZ, az EXPRESS, valamint az idegenforgalmi hivatalok idegenvezetőként csak olyan személyt foglalkoztathatnak, aki a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium által kiállított idegenvezetői igazolvánnyal rendelkezik.

(2) Idegenvezetői igazolvány csak olyan személy részére állítható ki, aki idegenvezetői szaktanfolyamot végzett és idegenvezetői vizsgát tett. A szaktanfolyam elvégzése, illetőleg a vizsga letétele alól a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium felmentést adhat.

(3) Az idegenvezetői igazolványban meg kell határozni azt a területet, amelyre a működési jogosultság kiterjed.

(4) Az IBUSZ, az EXPRESS és az idegenforgalmi hivatalok az általuk foglalkoztatott idegenvezetőkről nyilvántartást kötelesek vezetni,

3. § Attól, aki az idegenvezetői feladatok végzésére alkalmatlanná vált, az idegenvezetői igazolványt be kell vonni.

4. § (1) Idegenvezetői szaktanfolyamot az IBUSZ, az EXPRESS, valamint - az Országos Idegenforgalmi Tanács Titkárságának esetenkénti engedélyével és felügyelete alatt - az idegenforgalmi hivatalok rendezhetnek.

(2) A szaktanfolyamok működési szabályzatát, oktatási és vizsgarendjét

a) az IBUSZ és az idegenforgalmi hivatalok által szervezett tanfolyamok tekintetében a közlekedés- és postaügyi miniszter,

b) az EXPRESS által szervezett tanfolyamok tekintetében pedig a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsága a közlekedés-és postaügyi miniszterrel egyetértésben

állapítja meg.

5. § (1) Az idegenvezetésért az IBUSZ, az EXPRESS, valamint az idegenforgalmi hivatalok által felszámítható díjakat, továbbá az idegenvezetők munkabérét, illetőleg a munkaviszony keretén kívül foglalkoztatott idegenvezetők munkadíját - az utóbbiakat a munkaügyi miniszterre] egyetértésben - a közlekedés- és postaügyi miniszter állapítja meg.

(2) Az idegenvezető díjazást csak az IBUSZ-tól, az EXPRESS-től, illetőleg az idegenforgalmi hivataltól igényelhet.

6. § Szabálysértést követ el és 3.000 Ft-ig terjedhető pénzbírsággal sújtható az, aki

a) a kiállító hatóság felhívására idegenvezetői igazolványát nem szolgáltatja vissza,

b) a rendelet megszegésével vagy kijátszásával idegenvezetői tevékenységet folytat.

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, végrehajtásáról a közlekedés- és postaügyi miniszter gondoskodik. Egyidejűleg a 143/1951. (VII. 26.) MT rendelet hatályát veszti.

Kádár János s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére