26/1963. (IX. 29.) Korm. rendelet

a gépjárművek, a műszaki munkagépek és az üzemanyag edényzet bejelentéséről

1. § Az államhatalom és államigazgatás szervei, intézetei, intézményei, valamint az állami vállalatok és egyéb állami gazdálkodó szervek, továbbá a szövetkezetek és társadalmi szervezetek kötelesek bejelenteni a kiegészítő parancsnokságnak gépjárműveiket, műszaki munkagépeiket és üzemanyag edényzetüket.

2. § Az 1. §-ban meghatározott bejelentési kötelezettség nem terjed ki a néphadseregre, valamint a Belügyminisztérium fegyveres testületeire.

3. § A bejelentés idejét és módját, a bejelentési kötelezettség alá tartozó gépjárművek, műszaki munkagépek és üzemanyag edényzet körét, továbbá műszaki és egyéb adatait a honvédelmi miniszter rendeletben szabályozza.

4. § A bejelentések valódiságát, a gépjárművek, a műszaki munkagépek és az üzemanyag edényzet műszaki állapotát, illetve használhatóságát, a gépjárművekhez tartozó szerszámkészletet a kiegészítő parancsnok vagy az általa megbízott személy a helyszínen (telephelyen) ellenőrizheti.

5. § Szabálysértést követ el és 3000 forintig terjedhető pénzbírsággal sújtható, aki a kötelező bejelentést elmulasztja, illetve a valóságnak meg nem felelő adatokat jelent be.

6. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg az 1012/1959. (IV. 6.) Korm. határozat hatályát veszti.

Kállai Gyula s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnökhelyettese

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére