24/1964. (X. 30.) Korm. rendelet

a fertőző betegségek megelőzéséről és leküzdéséről

A fertőző betegségek megelőzése és leküzdése terén elért eredmények további fokozása érdekében a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány a következőket rendeli:

Általános rendelkezések

1. §

A fertőző betegségek megelőzése és leküzdése minden személy érdeke; mindenki köteles magatartásával hozzájárulni a fertőző betegségek elleni küzdelem sikeréhez.

2. §

(1) A fertőző betegségek megelőzésének és leküzdésének irányítása, illetőleg felügyelete az egészségügyi miniszter feladata.

(2) A fertőző betegségek megelőzésére és leküzdésére irányuló helyi egészségügyi tevékenység elsőfokon a járási, járási jogú városi, városi (fővárosi) kerületi tanács (továbbiakban: járási tanács) végrehajtó bizottsága egészségügyi csoportjának (osztályának), másodfokon a megyei, megyei jogú városi, fővárosi tanács végrehajtó bizottsága egészségügyi osztályának hatáskörébe tartozik. Közvetlenül fenyegető súlyos fertőzés veszélye esetén a járási tanács végrehajtó bizottságának egészségügyi csoportja (osztálya) határozatba foglalt intézkedését fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajthatónak mondhatja ki.

(3) Sürgős szükség esetén a körzeti orvos (körzeti gyermekorvos) intézkedik, intézkedéséről a járási tanács végrehajtó bizottságának egészségügyi csoportját (osztályát) haladéktalanul értesíti. A fertőző betegségek megelőzése és leküzdése érdekében az egészségügyi miniszter a szükséges intézkedéseket közvetlenül is megteheti.

(4) A fertőző betegségek elleni küzdelemmel kapcsolatos egészségügyi feladatok végrehajtásában a belügyminiszter, a honvédelmi miniszter, az igazságügyminiszter és a közlekedés- és postaügyi miniszter felügyelete alatt álló egészségügyi szolgálatok szervei és intézményei is részt vesznek.

(5) Az államigazgatás központi és helyi szervei, azok intézményei, a vállalatok, a szövetkezetek, valamint a társadalmi szervek kötelesek a fertőző betegségek elleni küzdelemben az egészségügyi szervek munkáját saját hatáskörükben előmozdítani.

A védőoltások

3. §

(1) Védőoltásokkal megelőzhető fertőzőbetegségek ellen védőoltásban kell részesíteni az életkoruk, foglalkozásuk, tartózkodási helyük, életkörülményeik, vagy egyéb ok miatt veszélyeztetett személyeket.

(2) A védőoltásra kötelezett személyek kötelesek magukat a védőoltásnak alávetni. Kiskorú kötelező védőoltását törvényes képviselője, illetőleg gondozója köteles lehetővé tenni.

(3) Az oltás, valamint az esetleges oltási szövődmény gyógykezelése díjtalan.

A fertőző betegekkel kapcsolatos rendelkezések

4. §

(1) Fertőző betegség vagy annak gyanúja esetében az egészségügyi szerv felhívására az érintett személy köteles magát orvosi vizsgálatnak alávetni.

(2) A fertőző beteget, fertőzőképessége tartamára el kell különíteni; az elkülönítést az egészségügyi miniszter által meghatározott esetekben fekvőbeteg-gyógyintézetben kell végrehajtani.

(3) A fertőző beteg köteles gyógykezelése, fekvőbeteg-gyógyintézeti ápolása, illetőleg elkülönítése tekintetében kapott orvosi utasításokat, valamint a fertőzés terjedésének megakadályozását szolgáló egészségügyi rendszabályokat megtartani,

(4) Az elkülönítendő fertőző beteget csak az egészségügyi szervek rendelkezése, illetőleg engedélye alapján és csak az általuk meghatározott rendszabályok megtartásával szabad szállítani.

Járványügyi megfigyelés

5. §

(1) Az a személy, aki fertőző beteggel érintkezett és feltehetően maga is a betegség lappangási szakában van, vagy fertőzést okozhat, járványügyi megfigyelés alá helyezhető.

(2) A járványügyi megfigyelés alatt álló személy köteles magát meghatározott időközönként orvosi vizsgálatnak alávetni és a mások fertőzésének megelőzését szolgáló egészségügyi rendszabályokat megtartani.

(3) Az egészségügyi miniszter által meghatározott esetekben a megfigyelt személy járványügyi zárlat alá helyezhető. Járványügyi zárlat esetében az egészségügyi szerv a megfigyelés alá vont személyek egyedi vagy csoportos elkülönítését rendelheti el.

Járványügyi ellenőrzés

6. §

(1) Az egészségügyi szerv felhívására mindenki köteles magát a kórokozó-hordozás megállapítását célzó vizsgálatnak alávetni.

(2) Az a személy, aki betegségi tünetek nélkül olyan kórokozókat hordoz szervezetében, amelyekkel másnak fertőző betegséget okozhat, járványügyi ellenőrzés alá helyezhető.

(3) A járványügyi ellenőrzés alá helyezett személy köteles megtartani a mások fertőzésének megelőzése végett az egészségügyi szerv által meghatározott szabályokat.

Fertőtlenítés

7. §

Fertőző betegség terjedésének megelőzése érdekében a fertőző beteg környezetét fertőtleníteni kell. A fertőtlenítést az arra kötelezett személy, valamint a fertőtlenítendő anyag, tárgy, stb. tulajdonosa (használója, kezelője) köteles eltűrni,

Rovarok és rágcsálók irtása

8. §

(1) Fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségi ártalmat okozó rovarokat és rágcsálókat rendszeresen irtani kell és elszaporodásukat - a lehetőséghez képest - meg kell akadályozni. A 2. § (5) bekezdésében felsorolt szervek és magánszemélyek kötelesek ennek a feladatnak a végrehajtását előmozdítani, illetőleg abban részt venni.

(2) A rovarok és rágcsálók irtásához, illetőleg elszaporodásuk megakadályozásához szükséges anyagok és eszközök felméréséről és biztosításáról az illetékes felügyeleti szervek gondoskodnak.

Vegyes és hatálybaléptető rendelkezések

9. §

Járványveszély esetén meg kell tenni minden olyan intézkedést, amely a járvány bekövetkezésének vagy terjedésének megakadályozására szükséges. Ennek keretében gyermekvédelmi intézmények, tanintézetek, diák- és gyermekotthonok, más elszállásolásra szolgáló intézmények bezárhatók, illetőleg zárlat alá helyezhetők, nyilvános összejövetelek korlátozhatók. Az intézkedésre hivatott szerveket - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - az egészségügyi miniszter határozza meg.

10. §

A fertőző betegségek megelőzése és leküzdése során tett intézkedéssel okozott kárért a polgári jog szabályai szerint kártérítés jár.

11. §

A gümőkór, a nemibetegségek és a trachoma megelőzésével és leküzdésével kapcsolatban a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni.

12. §

Ha a cselekmény nem bűntett, szabálysértést követ el és háromezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki a védőoltásra, a fertőző (fertőzésre gyanús) betegségekre, a járványügyi megfigyelésre, zárlatra, vagy ellenőrzésre, a fertőtlenítésre, a rovar- és rágcsálóirtásra vonatkozó egészségügyi jogszabályt vagy ilyen jogszabály alapján kiadott egészségügyi rendelkezést megszegi.

13. §

(1) Ez a rendelet az 1965. évi január hó 1. napján lép hatályba. Végrehajtásáról

a) a felügyeletük alá tartozó területeken, épületekben, és zárt alakulatokon belül a belügyminiszter, a honvédelmi miniszter és az igazságügyminiszter az egészségügyi miniszterrel egyetértésben,

b) egyébként - az érdekelt miniszterekkel (országos hatáskörű szervek vezetőivel) egyetértésben - az egészségügyi miniszter gondoskodik.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 60/1953. (XII. 20.) MT, a 61/1953. (XII. 20.) MT, a 38/1958. (VI. 10.) Korm. számú rendelet, az 1063/1954. (VIII. 20.) Mth és az 1027/1958. (VIII. 3.) Korm. számú határozat hatályát veszti.

Kállai Gyula s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnökhelyettese

Tartalomjegyzék