26/1965. (XI. 28.) Korm. rendelet

a rádióállomások forgalmi adatainak bejelentéséről

1. §

E rendelet alkalmazásában rádióállomás: minden hírközlés céljából vezetéknélküli jeltovábbításra alkalmas sugárzóberendezés.

2. §

(1) Az ország területén üzemben tartott (tartalékolt) minden rádióállomást központi nyilvántartásba kell venni. A központi nyilvántartást a Belügyminisztérium vezeti.

(2) Az állami szervek, a társadalmi szervezetek, más jogi személyek, valamint - állampolgárságuktól függetlenül - a magánszemélyek kötelesek a tulajdonukban (használatukban, kezelésükben) levő rádióállomást e rendelet hatálybalépésétől számított harminc napon belül az e célra rendszeresített nyomtatványon a Belügyminisztériumnak bejelenteni.

(3) Aki e rendelet hatálybalépése után szerez, vagy létesít (készít) rádióállomást, a rádióüzletszabályzatban [225.000/1949. (VII. 23.) KPM. számú rendelet] megállapított engedélyokirat kézhezvételétől számított öt napon belül köteles azt az e célra rendszeresített nyomtatványon a Belügyminisztériumnak bejelenteni.

(4) A (2)-(3) bekezdésben meghatározott bejelentés megtétele előtt a rádióállomás nem helyezhető üzembe.

3. §

A rádióállomás üzemeltetése során a forgalmi adatokban bekövetkezett változást az engedélyokirat kézhezvételétől számított három napon belül a Belügyminisztériumnak írásban be kell jelenteni.

4. §

(1) A rádióadóberendezést előállító, átalakító, illetőleg forgalomba hozó vállalat (szövetkezet) az előállított (átalakított), illetőleg a belföldön forgalomba hozott rádióadóberendezés adatait köteles a rendszeresített nyomtatványon a Belügyminisztériummal közölni.

(2) A Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium az általa engedélyezett rádióállomásokra vonatkozó forgalmi adatokat, továbbá az engedélyokiratok érvényességi, illetőleg visszavonási idejét írásban közli a Belügyminisztériummal.

5. §

(1) A rádióállomás - a 7. § (1) bekezdésében meghatározott szervek kivételével - csak a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium által engedélyezett rádióforgalmi adatokkal üzemeltethető.

(2) A rádióállomás rendeltetésszerű és szabályos üzemeltetését a Belügyminisztérium ellenőrzi.

6. §

(1) Ha a cselekmény nem bűntett, szabálysértést követ el és ötszáz forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki

a) a rádióállomások bejelentésére és adatszolgáltatására vonatkozó kötelességét megszegi,

b) a birtokában levő rádióadóberendezést szabálytalanul vagy nem a rendeltetésének megfelelően üzemelteti.

(2) A szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.

(3) Szabálysértés elkövetése esetén a Belügyminisztérium a rádióállomás működését felfüggesztheti, megtilthatja, a készüléket lepecsételtetheti, a szabálysértési hatóság pedig elkobozhatja és a felmerült költségeket a szabálysértővel megtéríttetheti.

7. §

(1) A Honvédelmi Minisztérium, Belügyminisztérium és Munkásőrség bejelentési kötelezettségét a belügyminiszter külön szabályozza.

(2) Külföldi állam magyarországi diplomáciai képviselete rádióállomásaira vonatkozó rendelkezéseket a külügyminiszter állapítja meg.

8. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, végrehajtásáról a belügyminiszter gondoskodik: egyidejűleg a 69/1957. (XI. 22.) Korm. számú rendelet hatályát veszti.

Kállai Gyula s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére