1966. évi 20. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság Büntető Törvénykönyvéről szóló 1961. évi V. törvény (Btk.) módosításáról

1. § A Btk. 38. §-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A szabadságvesztésnek négy fokozata van. Ezek:

a) szigorított börtön,

b) börtön,

c) szigorított büntetésvégrehajtási munkahely,

d) büntetésvégrehajtási munkahely.

(2) A bíróság ítéletében rendelkezik arról, hogy a szabadságvesztést melyik fokozatban kell végrehajtani.

(3) A szabadságvesztésre ítélt köteles a kijelölt munkát elvégezni, s ezért őt díjazás illeti meg."

2. § A Btk. kiegészül az alábbi 38/A.-E. §-okkal:

"38/A. § Szigorított börtön a büntetés, ha a) az elítéltet a szándékos bűntett elkövetését megelőzően két ízben szabadságvesztésre ítélték és utolsó büntetésének kiállásától vagy végrehajthatósága megszűnésétől tíz év még nem telt el, továbbá ha az által elkövetett bűntett jellegéből, avagy életmódjából megállapíthatóan a társadalmi együttélés szabályaival konokul szembehelyezkedik [39. § (3) bekezdésének c) pontja];

b) a halálbüntetést kegyelemből változtatták át szabadságvesztésre;

c) a szabadságvesztést az emberölés és a rablás súlyosabban minősülő esetei [253. § (2) bekezdése és 299. § (3)-(4) bekezdése], illetőleg

d) állam elleni vagy a béke és az emberiség elleni bűntett (IX. és X. fejezet) miatt szabták ki - a 127. § (1) bekezdésében meghatározott izgatást és a feljelentési kötelezettség elmulasztását (132. §) kivéve.

38/B. § Börtön a büntetés, ha

a) az elítéltet a szándékos bűntett elkövetését megelőzően szándékos bűntett miatt egy ízben már szabadságvesztésre ítélték és ennek kiállásától vagy végrehajthatósága megszűnésétől az újabb bűntett elkövetéséig tíz év még nem telt el [39. § (2) bekezdése], vagy a szabadságvesztést

b) a 127. § (1) bekezdésében meghatározott izgatás vagy feljelentési kötelezettség elmulasztása (132. §) miatt alkalmazták, illetőleg

c) szándékos bűntett miatt három évet meghaladó tartamban szabták ki.

38/C. § Szigorított büntetésvégrehajtási munkahely a büntetés a szándékos bűntett miatt kiszabott - a 38/A. vagy a 38/B. § alá nem eső - szabadságvesztés esetén.

38/D. § Büntetésvégrehajtási munkahely a büntetés a gondatlanul elkövetett bűntett miatt kiszabott szabadságvesztés esetén.

38/E. § (1) A bűnösségi körülményekre tekintettel a bíróság indokolt esetben - kivételesen - egy fokozattal szigorúbb vagy enyhébb végrehajtási módot jelölhet ki.

(2) Szigorúbb fokozat kijelölésének különösen akkor van helye, ha a bűntettre a törvény vagylagosan halálbüntetés alkalmazását rendeli, az elítélt életmódja züllött, vagy ha a gondatlan bűntett elkövetésének körülményei az elkövető fokozott társadalomra veszélyességére mutatnak, míg enyhébb fokozat kijelölésére akkor kerülhet sor, ha a bűntett elkövetése alkalomszerű, vagy az elítélt személyi körülményeire, a bűntett indítékára és az elkövetés módjára tekintettel alaposan feltehető, hogy az átnevelése enyhébb végrehajtási fokozatban is elérhető.

(3) A büntetés végrehajtása alatt tanúsított kifogástalan magatartás és átlagon felül végzett munka esetén a feltételes szabadságra bocsátás kérdésében illetékes bíróság az elítéltet a büntetésnek hátralevő részére eggyel enyhébb végrehajtási fokozatba helyezheti át."

3. § A Btk. 97. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A szabadságvesztés végrehajtása során különös gondot kell fordítani a fiatalkorú erkölcsi nevelésére, valamint oktatására.

(2) A fiatalkorú szabadságvesztését külön büntetésvégrehajtási intézetben - a fiatalkorúak börtönében vagy a fiatalkorúak büntetésvégrehajtási munkahelyén - kell végrehajtani."

4. § A Btk. kiegészül az alábbi 97/A.-B §-okkal:

"97/A. § (1) Börtön a büntetés, ha a fiatalkorút

a) szándékos bűntett miatt egy évet meghaladó szabadságvesztésre ítélték,

b) a szándékos bűntett elkövetését megelőzően szándékos bűntett miatt szabadságvesztésre vagy javítóintézeti nevelésre ítélték, vagy

c) züllött életmódot folytatott.

(2) Büntetésvégrehajtási munkahely a büntetés az (1) bekezdés alá nem eső szabadságvesztés esetén.

97/B. § (1) Ha az elítélt a büntetés megkezdésekor huszadik életévét már betöltötte, büntetését az alábbiak szerint kell végrehajtani:

a) a 97/A. § (1) bekezdése esetében börtönben [38. § (2) bekezdés b) pont],

b) egyéb esetekben szigorított büntetésvégrehajtási munkahelyen [38. § (2) bekezdés c) pont], kivéve

c) a gondatlan bűntett miatt elítélteket, akiknek büntetését büntetésvégrehajtási munkahelyen [38.§ (1) bekezdés d) pont] kell végrehajtani.

(2) Ha az elítélt huszadik életévét a büntetés végrehajtása alatt tölti be és a büntetés hátralevő része egy évet meghalad, azt az (1) bekezdés szerint kell végrehajtani."

5. § Ez a törvényerejű rendelet 1967. március 1. napján lép hatályba.

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Kiss Károly s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára