20/1967. (VII. 9.) Korm. rendelet

a hatósági bizonyítványokról

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány a városi, városi (fővárosi) kerületi tanács végrehajtó bizottságának igazgatási osztálya, illetőleg a községi tanács végrehajtó bizottságának titkára (továbbiakban: hatóság) által kiállított bizonyítványok (továbbiakban: hatósági bizonyítvány) kiadásának szabályait az alábbiakban állapítja meg.

A hatósági bizonyítvány

1. § (1) A hatósági bizonyítvány olyan közokirat, amelyben a hatóság az ügyfél kérelmére annak jogi helyzetét érintő tényt, állapotot vagy adatot az ügyfél által megjelölt célra igazol.

(2) Hatósági bizonyítványnak minősülnek azok a záradékok, illetőleg igazolások is, amelyeket a hatóság más szerv által az ügyfélnek kiadott kérdőívre, igazolási űrlapra hivatalosan jegyez fel,

(3) Hatósági bizonyítványt akkor lehet kiállítani, ha az ügyfél valószínűsíti, hogy az általa kívánt cél elérésére az igazolás szükséges.

2. § (1) A hatósági bizonyítványban tömören, félreérthetetlen módon, felsorolásszerűen kell megjelölni mindazt a tényt, állapotot és adatot, amelyet az ügyfél igazoltatni kíván. A bizonyítványban fel kell tüntetni azokat a bizonyítékokat, amelyek alapján a hatóság a bizonyítványt kiállította.

(2) A hatósági bizonyítványnak tartalmaznia kell, hogy kinek, milyen célra és mely szervnél történő felhasználás végett kérték kiadni,

(3) Ha az ügyfél által megjelölt célra kért hatósági bizonyítvány a jogszabály szerint illetékmentes, ezt a hatósági bizonyítványban fel kell tüntetni,

3. § (1) A hatósági bizonyítvány nem tartalmazhat politikai vagy erkölcsi magatartásra vonatkozó igazolást (állásfoglalást, véleményt); nem tartalmazhat továbbá semmiféle javaslatot.

(2) Nem adható ki hatósági bizonyítvány kizárólag olyan tény, állapot, vagy adat igazolására, amely az ügyfél rendelkezésére álló vagy általa beszerezhető más hatósági okirattal (pl. személyi igazolvánnyal) bizonyítható.

4. § (1) A hatósági bizonyítvány hat hónapig érvényes. Az érvényesség határideje - ha az abban igazolt tény, állapot vagy adat változatlan - az eredetileg megjelölt célra, esetenként hat hónapra többször is meghosszabbítható.

(2) A hatósági bizonyítványt az ügyfél indokolt kérelmére, azonos célra több példányban is ki lehet adni, és arról hiteles másolat is készíthető.

A hatósági bizonyítvány kiadása

5. § A hatósági bizonyítványok kiadásával kapcsolatos eljárásban az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény rendelkezéseit kell - a 6-12. §-okban foglalt rendelkezések figyelembevételével - alkalmazni.

6. § (1) A hatósági bizonyítványt - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a városi, városi (fővárosi) kerületi tanács végrehajtó bizottságának igazgatási osztálya, illetőleg a községi tanács végrehajtó bizottságának titkára adja ki.

(2) A tanács a végrehajtó bizottsági kirendeltség vezetőjét felhatalmazhatja hatósági bizonyítványok kiadására.

7. § (1) A hatósági bizonyítvány kiadására az 1957. évi IV. törvény 6. §-ában foglaltakon túlmenően az a hatóság (6. §) is illetékes, amelynek területén

a) a bizonyítandó tény bekövetkezett, illetőleg az állapot tartott, vagy megszűnt;

b) a bizonyítással kapcsolatos vagyontárgy van, vagy a bizonyítani kívánt időszakban volt.

(2) Több hatóság illetékessége esetén a hatósági bizonyítványt az köteles kiadni, melyhez a kérelmet benyújtották.

8. § A hatósági bizonyítvány kiadása iránt szóban előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet kell készíteni, ha az ügyfél előadásából kitűnik, hogy meg kell tagadni a hatósági bizonyítvány kiadását, illetőleg, ha a hatósági bizonyítványt nem adják ki azonnal.

9. § (1) A hatósági bizonyítványt csak a tényállás körültekintő tisztázása után lehet kiadni; szükség esetén szemlét is el lehet rendelni. A tényállás tisztázására elsősorban írásbeli bizonyítékot kell igénybe venni. Ennek hiányában a hatósági bizonyítványt két tanú - hitelt érdemlő módon -szóban vagy írásban előterjesztett, egybehangzó nyilatkozata alapján kell adni.

(2) Ha a bizonyítani kívánt tény, állapot helyileg köztudott vagy arról a hatóságnak hivatalos, illetőleg a hatósági bizonyítványt kiállító hivatalos személynek hitelt érdemlő tudomása van, az egyéb bizonyító eszközöktől el lehet tekinteni.

10. § (1) A személyesen előterjesztett kérelemre a hatósági bizonyítványt - feltéve, hogy a tényállás tisztázott - azonnal, az írásban előterjesztett kérelemre nyolc napon belül kell kiadni.

(2) Ha a hatósági bizonyítványt az ügyfél szóbeli kérelmét követően azonnal ki lehet adni, az átvételt a hatóság az irattárban visszamaradó példányon az ügyfél aláírásával köteles igazoltatni. A hatósági bizonyítvány postai kézbesítése esetén tértivevényt kell használni,

11. § (1) Hatósági bizonyítványt csak az ügyfél kérelmének megfelelően lehet kiadni. Ha a bizonyítvány a kérelemnek megfelelően nem adható ki (az előadott tényállás nem felel meg a valóságnak), a hatósági bizonyítvány kiadását - a (2) bekezdésben előírtak szerint - meg kell tagadni.

(2) A hatósági bizonyítvány kiadására irányuló, írásban előterjesztett kérelem teljesítésének megtagadását határozatba kell foglalni. Határozatot kell hozni a személyesen előadott kérelem teljesítésének megtagadásáról is, kivéve, ha az ügyfél a döntés ellen nem kíván fellebbezni.

(3) A hatósági bizonyítványt az érvényességi ideje alatt - határozattal - vissza lehet vonni, ha a hatóság tudomására jut, hogy az abban igazolt tények, illetőleg adatok valótlanok vagy az igazolt állapotok, adatok időközben megváltoztak. A határozatba foglaltakról értesíteni kell azt a szervet is, amelynek eljárásában a visszavont hatósági bizonyítványt felhasználták.

(4) A hatósági bizonyítvány kiadására irányuló kérelmet elutasító, illetőleg a kiadott hatósági bizonyítványt visszavonó határozat ellen fellebbezésnek van helye.

12. § (1) Ha az ügyfél azt kéri, hogy a hatóság az általa kiállított hatósági bizonyítványt közvetlenül külföldre továbbítsa, a hatósági bizonyítványok közül azokat, amelyek vagyoni jellegű adatokat tartalmaznak a Pénzügyminisztériumhoz, amelyek munkaviszonnyal vagy társadalombiztosítással kapcsolatos adatokat tartalmaznak, a SZOT Társadalombiztosítási Főigazgatóságához, minden más bizonyítványt a Minisztertanács Tanácsszervek Osztályához kell felterjeszteni.

(2) Egyes hatósági bizonyítványok külföldre történő továbbítására a Minisztertanács Tanács-szervek Osztályának esetenként kiadott rendelkezései az irányadóak.

A hatósági bizonyítványok illetéke

13. § (1) A hatósági bizonyítványok illetékével kapcsolatos szabályokat a pénzügyminiszter állapítja meg.

(2) Ha az illetékmentesen kiadott hatósági bizonyítványt az ügyfél az eredeti céltól eltérő olyan eljárásban kívánja felhasználni, amely célra illetékköteles hatósági bizonyítványt kell kiadni, az illetéket pótlólag le kell róni. Az illeték pótlólagos lerovatásáról az a szerv köteles gondoskodni, amelynél a hatósági bizonyítványt felhasználták:

(3) Az illetékbélyeget minden esetben az ügyfél részére kiadott hatósági bizonyítvány-példányon kell felragasztani és hivatalos bélyegzővel érvényteleníteni.

(4) A hatósági bizonyítvány kiadására, visszavonására irányuló beadvány, valamint a visszavonást elutasító határozat ellen irányuló fellebbezés illetékmentes, a kiadást elutasító, illetőleg visszavonást elrendelő határozat elleni fellebbezés illetékköteles,

Vegyes rendelkezések

14. § 1968. január 1. után hatósági bizonyítványt a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 1017/1967. (VII. 9.) számú határozata 1. pontja szerinti jegyzékekben feltüntetett célra lehet kiállítani.

15. § A hatósági bizonyítványok irattári példányait a keletkezési évüktől számított két év után ki kell selejtezni.

16. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Fock Jenő s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére