3/1968. (I. 16.) Korm. rendelet

a társadalmi tulajdonban levő felesleges vagyontárgyak hasznosításáról és selejtezéséről, valamint a hiányzó és megsemmisült vagyontárgyak elszámolásáról

1. §

(1) A társadalmi tulajdonnal való célszerű és takarékos gazdálkodás érdekében a kezelő szerv folyamatosan köteles gondoskodni a feladatainak ellátása szempontjából felesleges vagyontárgyak feltárásáról.

(2) A feleslegessé vált vagyontárgy tekintetében elsősorban annak a népgazdaság egyéb területén történő rendeltetésszerű hasznosítását kell megkísérelni.

(3) Ha a vagyontárgy hasznosítására nincs lehetőség, az selejtezhető.

2. §

A felesleges vagyontárgyak feltárása, hasznosítása és selejtezése - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a kezelő szerv hatáskörébe tartozik.

3. §

A feleslegessé vált vagyontárgyak értékesítése térítés ellenében történik. Állóeszköz a jogszabályokban meghatározott esetekben állami szervek között térítés nélkül is átadható.

4. §

Társadalmi tulajdonban levő vagyontárgyat, vagy annak alkotórészét, tartozékát, bontási termékét magánszemély részére az a szerv értékesíti, amelynek ilyen cikkek magánszemélyek számára történő értékesítése feladatkörébe tartozik. A kezelő szerv az ilyen vagyontárgyakat magánszemély részére közvetlenül akkor adhatja el, ha a tevékenységi kör szerinti kereskedelmi szerv a felajánlott cikket nem veszi át. Jogszabály a fentiektől eltérően is rendelkezhet.

5. §

A szocialista szervezetek felesleges vagyontárgyai hasznosításával és selejtezésével, a hiányzó és megsemmisült vagyontárgyak elszámolásával, valamint az ehhez fűződő anyagi érdekeltséggel kapcsolatos végrehajtási szabályokat a pénzügyminiszter - az Országos Tervhivatal elnökével és az Országos Anyag- és Árhivatal elnökével egyetértésben - rendeletben állapítja meg.

6. §

Ez a rendelet 1968. január 1-én lép hatályba, egyidejűleg a 16/1963. (VII. 2.) Korm. és a 26/1964. (XI. 6.) Korm. rendelet hatályát veszti.

Fehér Lajos s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnökhelyettese