9/1970. (IX. 5.) EüM-ÉVM együttes rendelet

a köztisztaság fenntartásáról

Az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben a következőket rendeljük:

1. §

(1) A köztisztaság fenntartása érdekében az rendelettel kiadott Köztisztasági Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A Szabályzat hatálya az állami szervekre, szövetkezetekre, a társadalmi szervezetekre és egyéb jogi személyekre, valamint a magánszemélyekre egyaránt kiterjed.

(3) A Szabályzatot az Egészségügyi Közlöny, az Építésügyi Értesítő és a Tanácsok Közlönye közli.

2. §

(1) A köztisztaság fenntartására irányuló, a helyi körülményekből adódó sajátos feladatokat tanácsrendeletek szabályozzák.

(2) A tanács rendeletében egyes köztisztasági szolgáltatások igénybevételének kötelezettségét is elrendelheti.

3. §

Ez a rendelet 1970. október 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 3141/1/1949. (IX. 20.) NM számú rendelet 1-14. §-a, a 23, és 25. §-a, valamint a 27-23. §-a hatályát veszti.

Dr. Szabó Zoltán s. k.,

egészségügyi miniszter

Bondor József s. k.,

építésügyi és városfejlesztési miniszter