13/1971. (IV. 1.) Korm. rendelet

a gazdasági és pénzügyi ellenőrzés rendjéről szóló 40/1967. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról

1. §

A gazdasági és pénzügyi ellenőrzés rendjéről szóló 40/1967. (X. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pénzügyminiszter a minisztériumoknál, a költségvetési fejezetet képező országos hatáskörű szerveknél, a fővárosi és a megyei tanácsok végrehajtó bizottsága titkárságánál és szakigazgatási szerveinél - a költségvetési fejezetnek megfelelően - rendszeresen végez gazdasági és pénzügyi ellenőrzést. A szövetkezetek és a társadalmi szervezetek országos szervénél a pénzügyminiszter ilyen ellenőrzést a szövetkezeti és társadalmi országos szerv vezetőjének felkérésére végez."

2. §

A R. 6. § (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"c) a megyei és a helyi tanácsi végrehajtó bizottságoknál az ágazatilag illetékes szakigazgatási szervvel együtt eljáró pénzügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szervet - községeknél az egységes szakigazgatási szervet - kell érteni."

3. §

A R. 17. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A fővárosi és a megyei tanács végrehajtó bizottságának arra az ülésére, amelyen a (2) bekezdés szerinti beszámolót tárgyalják, a Pénzügyminisztérium képviselőjét meg kell hívni."

4. §

A R. 30. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

"(3) A tanács elnöke a költségvetési revíziót a tanács végrehajtó bizottságának pénzügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szerve:

- a megyei városi tanács végrehajtó bizottsága titkárságánál és szakigazgatási szerveinél a megyei tanács végrehajtó bizottsága pénzügyi szakigazgatási szerve,

- a megyei városi tanács végrehajtó bizottsága kerületi költségvetési szerveinél és üzemeinél a megyei városi tanács végrehajtó bizottsága pénzügyi szakigazgatási szerve, kerületi hivatala vagy együttesen a két szerv,

- a nagyközségi és a községi tanács végrehajtó bizottsága egységes szakigazgatási szervénél a megyei tanács végrehajtó bizottsága járási hivatala,

- a városkörnyéki községi tanács végrehajtó bizottsága egységes szakigazgatási szervénél a városi tanács végrehajtó bizottsága pénzügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szerve

útján látja el. A költségvetési revízióba az érdekelt szakigazgatási szerveket - szükség szerint - be kell vonni."

5. §

E rendelet 1971. év április 25. napján lép hatályba.

Fock Jenő s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke