18/1972. (VI. 5.) MT rendelet

a biztosítási tevékenységről

1. §

(1) Biztosítási tevékenységet a Minisztertanács által e célra alapított pénzintézet folytathat.

(2) Az e rendelet hatálybalépésekor működő biztosító egyesületek a biztosítási tevékenységüket tovább folytathatják.

2. §

(1) A biztosítási tevékenység ágazati felügyeletét a pénzügyminiszter gyakorolja.

(2) A Minisztertanács által alapított Állami Biztosító felügyeletét a pénzügyminiszter látja el.

3. §

Az Állami Biztosító feladata minden biztosítási és viszontbiztosítási tevékenység, továbbá külön jogszabállyal, valamint a pénzügyminiszter által ráruházott biztosításügyi és egyéb feladatok ellátása.

4. §

Ha a pénzügyminiszter jogosulatlan biztosítási tevékenység folytatását állapítja meg, a hatályos jogszabályok szerint intézkedik a tevékenység megszüntetése iránt.

5. §

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet nem vonatkozik a társadalombiztosításra.

(3) Hatályukat vesztik a biztosításügyről szóló, felszabadulás előtt alkotott jogszabályok, továbbá az ezek módosítása és kiegészítése tárgyában megjelent 12.380/1945. ME, 1120/1948. Korm., 6780/1948. Korm., 10.610/1948. Korm. és 12.290/1948. Korm. rendelet.

(4) E rendelet végrehajtásáról a pénzügyminiszter gondoskodik.

Fock Jenő s. k.,

a Minisztertanács elnöke