4/1972. (IV. 16.) EüM rendelet

a szociális otthonokban és szociális intézetekben fizetendő gondozási díjakról

A szociális otthonokban és szociális intézetekben fizetendő gondozási díjat - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőkben szabályozom:

1. §

E rendelet hatálya a tanácsok, valamint a Szociális Intézetek Központja irányítása alá tartozó szociális otthonokra és intézetekre (a továbbiakban együtt: szociális intézmények) terjed ki.

2. §

(1) A szociális intézményekben a gondozásért gondozási díjat kell fizetni. A gondozási díjat az intézménybe történő felvétel napjától kell megállapítani.

(2) A megállapítható gondozási díj felső határát külön utasítás szabályozza.

3. §

(1) A gondozási díjat a gondozottnak kell megfizetnie. Ha erre nem képes, a gondozási díjat -vagy a teljes gondozási díjból a gondozott által meg nem fizetett összeget - a gondozott tartásra köteles és képes házastársa, illetőleg gyermeke vagy szülője (a továbbiakban: hozzátartozó) köteles megfizetni.

(2) Aki a szociális intézményben elhelyezett személy eltartására közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kötelezettséget vállalt, vagy akinek tartási kötelezettségét a bíróság megállapította, a gondozási díj fizetésére az (1) bekezdésben megjelölt személyeket megelőzően köteles.

(3) A gondozási díj megállapításánál a gondozott jövedelmét, készpénzét, ingatlan- és ingóvagyonát, illetőleg a 3. § (1) bekezdésében meghatározott hozzátartozók jövedelmi, vagyoni viszonyait és az általuk eltartottak számát kell figyelembe venni. Több egy sorban kötelezhető hozzátartozó esetében a gondozási díj teljes összegét vagy hiányzó részét a hozzátartozók jövedelmi, vagyoni viszonyai alapján megosztva kell megállapítani.

4. §

(1) A járadékszerű jövedelemmel (nyugdíj, öregségi, rokkantsági vagy egyéb járadék) rendelkező gondozott jövedelmének nyolcvan százalékát, a munkaviszonyból származó rendszeres keresettel rendelkező gondozott keresetének - beleértve a tanulóviszonyból származó ösztöndíjat is - hatvan százalékát köteles gondozási díjként befizetni.

(2) A munkaviszonyból származó kereseten felül járadékszerű jövedelemmel is rendelkező gondozott, e rendszeres jövedelem összegével növelt keresetének hatvan százalékát köteles gondozási díjként befizetni.

(3) A gondozott által a jövedelméből, illetve keresetéből fizetendő gondozási díj összegét úgy kell megállapítani, hogy a gondozottnál visszamaradó összeg havi 100,- Ft-nál kevesebb nem lehet. Ha a szociális intézményben együtt gondozott házastársak vagy szülő és gyermeke közül csak az egyik gondozott rendelkezik jövedelemmel, illetve keresettel (a továbbiakban együtt: jövedelem), a gondozási díjat úgy kell megállapítani, hogy a visszamaradó összeg a jövedelemmel nem rendelkező gondozott részére is biztosított legyen.

5. §

(1) Abban az esetben, ha a gondozottnak jövedelme nincs, vagy abból a teljes gondozási díjat megfizetni nem tudja, de jelentős készpénzvagyonnal rendelkezik, a gondozott a beutaló szervvel kötött megállapodás alapián kötelezettséget vállal, hogy a havonként esedékes gondozási díjat a készpénzvagyon nyolcvan százalékából fizeti.

(2) Abban az esetben, ha a gondozottnak jövedelme és készpénzvagyona nincs, vagy az a teljes gondozási díj megfizetésére nem elég, azonban ingatlan vagy - a személyes használatra szolgáló vagyontárgyain felül - jelentős ingóvagyonnal rendelkezik, a teljes gondozási díjat, vagy annak hiányzó részét a gondozottal történt előzetes megállapodás alapián ingatlan- és ingóvagyonának figyelembevételével kell megállapítani. Az ingatlan és az ingóvagyon terhére megállapított gondozási díjat jelzálogjog, illetőleg zálogjog létesítésével kell biztosítani.

(3) A gondozási díj megállapítása szempontjából jelentősnek minősül az a készpénz- vagy ingóvagyon, amelynek értéke a teljes gondozási díj négyhavi összegét meghaladja.

(4) A gondozott szociális intézményen belüli foglalkoztatásából származó munkajutalom, a jövedelemnélküli gondozottak részére biztosított zsebpénz, a gondozási díj megállapítása szempontjából nem vehető figyelembe.

6. §

(1) A gondozási díj fizetésére szerződés, vagy bíróság ítélete (egyezség) alapján kötelezett személy által fizetendő díj összegét úgy kell megállapítani, hogy a szerződésben vállalt, illetőleg bírósági ítéletben (egyezségben) meghatározott kötelezettség mértékét ne haladja meg.

(2) A szerződésben, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban, bíróság ítéletében (egyezségben) megállapított tartásdíjat teljes egészében be kell fizetni gondozási díj címén. Ebből havi 100,- Ft a gondozott részére nem hagyható meg.

(3) Ha a gondozási díj teljes összegének, vagy hiányzó részének megfizetése a fizetésre kötelezett és családja megélhetését átmenetileg veszélyeztetné, vagy rendkívüli körülmények (pl. betegség, haláleset, elemi csapás) méltányosabb elbírálást indokolnak, az egyébként megállapítható gondozási díj összege csökkenthető, vagy meghatározott időre elengedhető.

7. §

(1) A jövedelemmel, keresettel a gondozási díj szempontjából figyelembe vehető jelentős készpénzzel, ingatlannal vagy ingósággal és a 3. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott tartásra köteles és képes hozzátartózóval, illetve eltartóval nem rendelkező gondozottat, ingyenes ellátásban kell részesíteni.

(2) A gondozott halála esetében, ha a teljes gondozási díjat maga, vagy a gondozási díj fizetésére a 3. § (1)-(2) bekezdésében kötelezhető személyek nem fizették meg, a meg nem fizetett gondozási díjat hagyatéki teherként az illetékes közjegyzőnél be kell jelenteni.

8. §

(1) A társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosult gondozott a kórházi (gyógyintézeti) ellátás tartamára, a megállapított gondozási díj huszonöt százalékát fizeti.

(2) A társadalombiztosítás szolgáltatásaira nem jogosult gondozott kórházi (gyógyintézeti) ellátás esetén az ápolás időtartama alatt, a megállapított gondozási díjat fizeti. A kórházi (gyógyintézeti) ellátás számára ingyenes.

(3) Ha a gondozott a szociális intézmény igazgatójának engedélye alapján hat napnál hosszabb időre az intézményből eltávozik, a távollét idejére a megállapított gondozási díj huszonöt százalékát kell fizetnie.

(4) A vakok, testi és értelmi fogyatékosok rehabilitációs és foglalkoztató jellegű szociális intézményeiben a hivatalos iskolai szünidőben távollevő gondozott után a szünet tartamára, a foglalkoztatás céljából próbára kihelyezett gondozott után a próbaidő leteltéig, de legfeljebb hat hónapig gondozási díjat fizetni nem kell.

9. §

(1) A gondozási díj összegét a fizetésre kötelezett személyeket, valamint a fizetés módját a beutalásra jogosult városi tanács végrehajtó bizottságának egészségügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szerve, a községi tanács szakigazgatási szerve, illetőleg a megyei városi kerületi hivatal a beutalással egyidejűleg határozattal állapítja meg.

(2) A gondozási díj visszamenőleg legfeljebb hat hónapra állapítható meg. Ha azonban a gondozási díj fizetésére kötelezett személy jövedelmi, vagyoni viszonyait eltitkolja, vagy arról hamis tájékoztatást ad azzal a céllal, hogy a gondozási díj fizetése alól mentesüljön, a gondozási díj utólagosan hat hónapnál hosszabb időre is megállapítható.

(3) A megállapított gondozási díj összegéről és a befizetés módjáról a gondozási díj fizetésére kötelezett személyeket a határozat kézbesítésével értesíteni kell.

(4) A gondozási díjat megállapító I. fokú határozat ellen a fizetésre kötelezettek fellebbezéssel élhetnek az I. fokú határozatot hozó szerv közvetlen felettes egészségügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szervéhez. A fellebbezési eljárásra az 1957. évi IV. tv. rendelkezései az irányadók.

10. §

(1) A gondozott és a 3. § (1) bekezdésében meghatározott gondozási díj fizetésére kötelezett hozzátartozók szociális körülményeit évenként április hó 1. és július hó 31-e között felül kell vizsgálni.

(2) A felülvizsgálatnak ki kell terjednie arra, hogy

a) a gondozott szociális intézményi gondozása továbbra is szükséges-e;

b) a gondozott és a gondozási díj fizetésére a 3. § (1) bekezdése alapján kötelezett hozzátartozók jövedelmi, anyagi helyzetében történt-e olyan változás, amely a gondozási díj összegének újbóli megállapítását szükségessé teszi.

(3) A felülvizsgálatot a városi, a főváros tekintetében a Budapest V. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottságának egészségügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve, valamint a járási hivatal, illetőleg a megyei városi kerületi hivatal végzi.

(4) A gondozási díj fizetésére kötelezett személy kérelmére a szociális körülményeit az (1) bekezdésben meghatározott éves felülvizsgálattól eltérő, más időszakban is meg kell vizsgálni.

11. §

(1) A jogerősen megállapított gondozási díjat a szociális intézménybe történő felvétel napjától havonként a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni.

(2) A gondozási díj hátralékok behajtásánál a bírósági végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. §

Ez a rendelet 1972. június 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a 190/1955. (Eü K 23.) EüM utasítás és a 6/1960. (Eü K 3.) EüM utasításnak a fentiekkel ellentétes rendelkezései hatályukat vesztik. E rendelet hatálybalépésekor már szociális intézményben levő gondozottak után e rendelet alapján járó díjat 1972. november 1. napjától kezdődően kell fizetni.

Dr. Szabó Zoltán s. k.,

egészségügyi miniszter