14/1974. (XII. 28.) IM rendelet

az intézetben kezelt alkoholisták jogairól és kötelezettségeiről

Az 1974. évi 10. számú törvényerejű rendelet (a továbbiakban: tvr.) 7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az egészségügyi miniszterrel és a munkaügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem:

1. §

A tvr hatálya alá tartozó intézetbe utalt alkoholista (beutalt) köteles

- az intézet rendjére vonatkozó szabályokat megtartani,

- a részére megállapított gyógykezelésnek magát alávetni, és

- a részére meghatározott munkát elvégezni.

2. §

(1) A beutalt - az intézet rendjére vonatkozó szabályok megtartásával - szabad idejét kötetlenül felhasználhatja, korlátozás nélkül levelezhet, meghatározott időközönként látogatókat is fogadhat.

(2) Ha a beutalt magatartása a saját vagy mások kezelésének eredményességét veszélyezteti, illetőleg az intézet rendjét sérti, az (1) bekezdésben meghatározott jogai a szükséges mértékig és ideig - orvosi vélemény alapján - korlátozhatók.

3. §

(1) A beutalt az intézetet csak külön engedéllyel hagyhatja el.

(2) Az intézet engedély nélküli elhagyása esetében az intézet vezetője intézkedik a beutalt elővezetése, illetőleg felkutatása iránt.

4. §

(1) Amennyiben e rendelet vagy más jogszabály kivételt nem tesz, a munkavégzésre, a munkaidőre és a pihenőidőre, a munka díjazására és a juttatásokra, az egészség és testi épség védelmére, valamint a munkavégzéssel összefüggő anyagi felelősségre a munkajogi szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(2) A beutaltat az elvégzett munkáért megillető díjazásiból le kell vonni az intézeti ellátásának költségeit. A díjazásból a jogszabály szerint levonható más összegeket a teljes díjazás alapján kell számítani. A beutalt joga a díjazás fennmaradó részének felhasználására a 2. § (2) bekezdése szerint korlátozható.

(3) A beutalt nem részesíthető sem fizetett, sem fizetés nélküli szabadságban és nem kaphat jubileumi jutalmat.

5. §

(1) Ez a rendelet 1975. január 1-én lép hatályba.

(2) Az intézet belső rendjére vonatkozó részletes szabályokat külön utasítás tartalmazza.

Dr. Korom Mihály s. k.,

igazságügyminiszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére