1975. évi 12. törvényerejű rendelet

a halászatról szóló 1961. évi 15. számú törvényerejű rendelet módosításáról

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az 1961. évi 15. számú törvényerejű rendeletet (a továbbiakban: tvr) a következők szerint módosítja:

1. § A tvr. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A halászati jog gyakorlását a jogosult csak a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter előzetes hozzájárulásával ruházhatja át."

2. § A tvr. 6. §-a úgy módosul, hogy az abban említett Országos Halászati Felügyelőség hozzájárulásán a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter hozzájárulását kell érteni.

3. § Ez a törvényerejű rendelet 1975. július 1. napján lép hatályba; egyidejűleg a tvr. 26. §-a hatályát veszti.

Losonczi Pál s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Vass Istvánné s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára helyett