6/1975. (IV. 23.) ÉVM rendelet

a tanyás területeken végezhető egyes építési munkákról

1. §

A tartósan fennmaradó - az illetékes megyei tanács végrehajtó bizottsága által, az országos településhálózatfejlesztési- és területfelhasználási célkitűzések érvényre juttatása érdekében az építésügyi és városfejlesztési miniszter egyetértésével meghatározott - tanyás területeken

a) a tulajdonos, illetőleg gyermeke a tanyát felújíthatja, korszerűsítheti, a rendeltetésszerű használathoz szükséges melléképületeket és melléképítményeket létesíthet, továbbá a lakóépület alapterületét az állampolgárok által építhető lakások nagyságáról szóló külön jogszabályokban megállapított mértékig bővítheti, ha ezáltal önálló új lakás nem jön létre;

b) a mezőgazdasági műveléssel élethivatásszerűen foglalkozó tulajdonos a lebontásra kerülő elavult lakóépülete helyett, illetőleg az ilyen foglalkozású gyermeke másik lakóépületet is építhet a tanyához tartozó földrészleten, ha nem esik lakástulajdonszerzési korlátozás alá, vagy ez alól felmentést kapott.

2. §

A tartósan fenn nem maradó tanyás területeken a tanya tulajdonosa, illetőleg gyermeke a tanyát felújíthatja, korszerűsítheti, a rendeltetésszerű használatához szükséges melléképületeket és melléképítményeket létesíthet, továbbá a lakóépület alapterületét legfeljebb 25 m2-rel bővítheti, ha ezáltal önálló új lakás nem jön létre és a lakóépület alapterülete az állampolgárok által építhető lakások nagyságáról szóló külön jogszabályokban megállapított mértéket nem haladja meg.

3. §

A tanyához tartozó földrészlet beépítése során az Országos Építésügyi Szabályzat város- és községrendezési előírásainak a IV. építési övezetre, az elő-, oldal- és hátsókertre, továbbá a melléképületek és melléképítmények elhelyezésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bondor József s. k.,

építésügyi és városfejlesztési miniszter