6/1976. (V. 15.) KPM rendelet

a mester-szakmunkás továbbképzésről

A mester-szakmunkás továbbképzésről és a művezetőképzésről szóló 11/1975. (VIII. 8.) MüM rendelet alapján - az érdekelt miniszterekkel és szakszervezetekkel, valamint a szövetkezetek országos érdekképviseleti szerveivel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

(1) A rendelet hatálya a közlekedés-, posta- és távközlési ágazatba tartozó állami vállalatokra, trösztökre, egyéb állami gazdálkodó szervekre, intézményekre, intézetekre, egyesülésekre, szövetkezetekre, szövetkezeti vállalatokra, valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező társulásaira (a továbbiakban: vállalat) terjed ki.

(2) A rendelet hatálya kiterjed - a közlekedés-, posta- és távközlési ágazatba tartozó szakmai tevékenységet végző dolgozókat és szövetkezeti tagokat illetően - a más ágazatba tartozó vállalatokra is.

2. §

Azokat a közlekedés-, posta- és távközlési ágazatba tartozó szakmákat, amelyekben mesterszakmunkás továbbképzés szervezhető - a szervezés megkezdése évének és a tanfolyam, valamint a vizsga szervezésével megbízott intézményeknek a megjelölésével - a rendelet melléklete tartalmazza.

3. §

(1) Mester-szakmunkás továbbképzés elsősorban az 5-6. és a kiemelt szakképesítési fokozatba sorolt dolgozók részére szervezhető.

(2) Kivételesen indokolt esetben - a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium illetékes ágazati főosztályának engedélye alapján - a 4. szakképesítési fokozatba sorolt gépjárművezető és karbantartó, útburkoló és karbantartó, vasútépítő és karbantartó, valamint hajós szakmák dolgozói részére is szervezhető mester-szakmunkás továbbképzés.

(3) A vállalat sajátosságainak megfelelően a mester-szakmunkás továbbképzésben való részvétel feltételeként további követelményeket is előírhat, így például:

- a szocialista brigádmozgalomban, szocialista munkaversenyben való részvétel,

- rendszeres 100% feletti munkateljesítmény,

- eredményes tevékenység az ifjú szakmunkások nevelésében, aktív részvétel a pályaválasztási tanácsadásban,

- eredményes tevékenység az újítómozgalomban,

- az üzemi átlagnál kisebb selejtes munkavégzés,

- a Szakma Ifjú Mestere mozgalomban való eredményes részvétel,

- Kiváló Dolgozó oklevél, vagy jelvény birtoklása.

4. §

A mester-szakmunkás továbbképzés befejezését követően a résztvevőknek a rendelet mellékletében meghatározott intézmény mellett szervezett Állami Mester-Szakmunkás Vizsgabizottság előtt kell vizsgát tenni.

5. §

A tanfolyamok és a vizsgák lebonyolításával az e rendelet mellékletében meghatározott szervek oktatási intézményeket, illetőleg vállalatokat is megbízhatnak.

6. §

A tanfolyamok működési és vizsgaszabályzatát a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Személyzeti és Oktatási főosztálya adja ki.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Rödönyi Károly s. k.,

közlekedés- és postaügyi miniszter

Melléklet a 6/1976. (V. 15.) KPM rendelethez

A közlekedési, posta és távközlési ágazatban mester-szakmunkás továbbképzés a következő szakmákban szervezhető:

Tartalomjegyzék