8/1976. (VIII. 29.) KPM rendelet

a művezetőképzésről

A mester-szakmunkás továbbképzésről és a művezetőképzésről szóló 11/1975. (VIII. 8.) MüM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján a művezetőképzésről - az érdekelt miniszterekkel és szakszervezetekkel, valamint a szövetkezetek országos érdekképviseleti szerveivel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

(1) E rendelet hatálya a közlekedés, posta- és távközlési ágazatba tartozó állami vállalatra, trösztre, egyéb állami gazdálkodó szervre, intézetre, egyesülésre, szövetkezetre, szövetkezeti vállalatra, valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező társulásaira (a továbbiakban együtt: vállalat) terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed - a közlekedés, posta- és távközlési ágazatba tartozó szakmai tevékenységet végző dolgozók és szövetkezeti tagok tekintetében - a más ágazatba tartozó vállalatra is.

2. §

(1) A közlekedés, posta- és távközlési ágazatba tartozó azokat a szakmákat, szakirányokat, munkaköröket, amelyekben művezetőképzés szervezhető - a szervezés megkezdése évének, a tanfolyam és a vizsga szervezésével, valamint az oklevelek kiadásával megbízott szerveknek a megjelölésével - e rendelet melléklete tartalmazza.

(2) Művezetőnek kell tekinteni e rendelet alkalmazásában a művezetővel azonos szakmai tevékenységet végző, de az ágazat sajátosságaiból eredően más elnevezésű munkakört ellátó közvetlen forgalmi irányítót is. [2/1975. (V. 3.) KSH számú rendelkezés 1. számú melléklete.]

3. §

(1) A művezetőképzésben való részvétel feltételeit a R. 9. §-ának (1) bekezdése határozza meg.

(2) A vállalat a művezetőképzésben való részvétel feltételeként további követelményeket is (iskolai végzettség, szakmunkás bizonyítvány, a munkakör ellátásához szükséges egészségügyi alkalmasság, életkor stb.) megállapíthat.

4. §

(1) A művezetőképzés szakmai tananyagát, valamint a vezetői gyakorlat tartalmára vonatkozó útmutatót - szakirányonként - a Közlekedés-és Postaügyi Minisztérium illetékes ágazati főosztálya a Személyzeti és oktatási főosztállyal egyetértésben állapítja meg és gondoskodik a szükséges oktatási dokumentációk kiadásáról.

(2) A művezetőképző tanfolyamok működési és vizsgaszabályzatát a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Személyzeti és oktatási főosztálya adja ki.

5. §

A művezetőképzésben résztvevők vizsgáztatására az e rendelet mellékletében meghatározott szervek mellett működő Állami Művezető Vizsgabizottság jogosult.

6. §

A tanfolyamok és a vizsgák lebonyolításával az e rendelet mellékletében meghatározott szervek oktatási intézményt, illetőleg vállalatot is megbízhatnak.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Rödönyi Károly s. k.,

közlekedés- és postaügyi miniszter

Melléklet a 8/1976. (VIII. 29.) KPM rendelethez

Tartalomjegyzék