13/1983. (XI. 20.) EüM rendelet

a vak és gyengénlátó személyek távbeszélő alközpontkezelőként való foglalkoztatásáról

A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatósáról és szociális ellátásáról szóló 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM számú együttes rendelet 34. §-ában foglaltak végrehajtására - a Magyar Posta, az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével és a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

(1) Postai alközpontkezelői képesítéssel rendelkező vak vagy gyengénlátó személyt kell alkalmazni minden olyan távbeszélő alközpont kezelésére, amely a 20/200 mellékvonal teljesítményt nem haladja meg, és amelyhez a Magyar Posta által jóváhagyott típusú tapogatókészülék csatlakoztatható.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem vonatkozik a Magyar Államvasutaknál vasútüzemi, a postaszolgálati célokat szolgáló, továbbá a fegyveres erőknél, a fegyveres testületeknél a rendészeti szerveknél, valamint az Országos Mentőszolgálatnál üzembe helyezett távbeszélő alközpontokra.

(3) A 20/200 mellékvonalnál nagyobb teljesítményig kiépíthető távbeszélő alközpont kezelésére vak vagy gyengénlátó személy nem alkalmazható.

(4) A távbeszélő alközpontban felszerelésre kerülő tapogatókészülék beszerzéséről az alközpont előfizetője (vállalat, intézmény stb.) - a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének bevonásával - gondoskodik.

(5) Tapogatókészülékkel nem rendelkező távbeszélő alközpontban gyengénlátó személy kezelőként akkor foglalkoztatható, ha a berendezés megfelelő kezelését az alközpont előfizetője - a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségével egyetértésben - más alkalmas módon biztosítja.

2. §

(1) Ha a munkáltató az 1. § (1) bekezdésében meghatározott távbeszélő alközpontjában nem vak vagy gyengénlátó kezelőt foglalkoztat, ilyen dolgozó kiközvetítését a munkaerő közvetítésére vonatkozó általános szabályok* szerint kell kérnie.[1]

(2) Ha a munkaerő közvetítő szerv harminc napon belül távbeszélő alközpontvezetői munkakör betöltésére vak vagy. gyengénlátó személyt közvetíteni nem tud, a munkáltató kérésére - az illetékes tanács végrehajtó bizottságának egészségügyi feladatot ellátó szakigazgatási szervével egyetértésben - engedélyt adhat e munkakörnek nem vak, illetve gyengénlátó személlyel való betöltésére. A felmentés addig az időpontig érvényes, ameddig távbeszélő alközpontkezelői tanfolyamot végzett vak vagy gyengénlátó személy kiközvetítése lehetővé nem válik.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a vak és csökkentlátó telefonkezelők foglalkoztatásáról szóló 4/1969. (II. 23.) MüM-EüM számú együttes rendelet a hatályát veszti.

(2) A látásvesztés mértékének az elbírálásánál (vak, gyengénlátó) a 2/1976. (I. 20.) EüM számú rendelettel módosított 6/1971. (XI. 30.) EüM számú rendeletben foglaltak az irányadók.

Dr. Schultheisz Emil s. k.,

egészségügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] * A munkaerő közvetítéséről, elhelyezéséről és szabályozásáról szóló 29/1980. (XII. 29.) MüM számú rendelet.