4/1983. (IX. 15.) KM rendelet

a közületi gépjárművek 1983. évi üzemanyag felhasználásának korlátozásáról szóló 2/1983. (II. 16.) KPM számú rendelet módosításáról

Az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben a következőket rendelem:

1. §

A közületi gépjárművek 1983. évi üzemanyag felhasználásának korlátozásáról szóló 2/1983. (II. 16.) KPM számú rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a fegyveres erőkre és a fegyveres testületekre, továbbá a mezőgazdasági ágazatba sorolt gazdálkodó szervezetekre."

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezését az 1983. július 1. napját követő üzemanyag felhasználás tekintetében kell alkalmazni.

(2) A R. 3. §-ának b) pontjában "a mezőgazdasági nagyüzem" és "az agráripari egyesülés" szövegrész hatályát veszti.

Pullai Árpád s. k.,

közlekedési miniszter