18/1984. (XII. 19.) KM rendelet

a belföldi távolsági (helyközi) személyszállítási kedvezményekről szóló 13/1982. (XII. 27.) KPM számú rendelet módosításáról

A Minisztertanácstól kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel, az egészségügyi miniszterrel, a művelődési miniszterrel, az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökével, az Országos Anyag- és Árhivatal elnökével, valamint az ügykörüket érintő kérdésekben az érdekelt más miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

A belföldi távolsági (helyközi) személyszállítási kedvezményekről szóló - 6/1984. (II. 29.) KM számú rendelettel módosított - 13/1982. (XII. 27.) KPM számú rendelet (a továbbiakban: R.) mellékletének I/D/a-c) alpontja helyébe a következő I/D/a-d) rendelkezés lép, egyben jelenlegi d) alpontjának jelölése e) alpontra változik: [Az országos közforgalmú vasutak vonalain: D) 50%-os kedvezményre jogosultak:]

"a) a gyermekek 4 éves koruktól 14 éves korukig, illetőleg általános iskolai tanulmányaik befejezéséig, legfeljebb azonban tankötelezettségük felső korhatáráig;

b) a középfokú és felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatos tanulói, illetőleg hallgatói e tanulói viszony megszűnéséig.

[A tanulók az a) és b) alpontban, a hallgatók a b) alpontban meghatározott kedvezményt a tárgyév szeptember 30-ig vehetik igénybe];

c) az állami gondozásban levő munkaképtelen vagy önhibájukon kívül eső okból nem dolgozó, fiatalok abban az esetben is, ha oktatási intézményben nem tanulnak;

d) a gyógypedagógiai intézményekben és a szociális intézményekben (szociális otthonban, szociális intézetben) bentlakó, továbbá a rendszeresen bejáró érzékszervi, testi vagy értelmi fogyatékosságban, illetőleg elmebetegségben szenvedő tanuló (gondozott) és egy kísérője (szülő vagy megbízottja) - az intézmény igazolása alapján - az intézmény székhelye és a tanuló (gondozott) állandó lakóhelye között; a szociális otthonban élő gondozottak esetében pedig a szociális otthon székhelye és a hozzátartozó állandó lakóhelye között. A bejáró tanuló, illetőleg a gondozott kísérőjét a kedvezmény akkor illeti meg, ha a tanuló (gondozott) egészségi állapota a kísérést szükségessé teszi és az intézmény nem a lakóhelyéi és nem a kísérő munkahelyével azonos helységben van.

Ez a kedvezmény illeti meg a gyógypedagógiai, illetőleg szociális intézményekben (szociális otthonban, szociális intézetben) bentlakó - fogyatékosságban szenvedő - tanulót látogató szülőt, illetőleg gondozottat látogató szülőt vagy hozzátartozót is, az intézmény igazolása alapján, az intézmény székhelye és a látogató állandó lakóhelye között, ha az intézmény nem a lakóhelyen és nem a látogató munkahelyével azonos helységben van. Ezt a kedvezményt esetenként csak egy látogató veheti igénybe."

2. §

A R. melléklete III/C/d) alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

[A távolsági menetrendszerinti autóbuszközlekedésben: C) 75%-os kedvezményre jogosultak:]

"d) a gyógypedagógiai intézményekben és a szociális intézményekben (szociális otthonban, szociális intézetben) bentlakó, továbbá a rendszeresen bejáró érzékszervi, testi vagy értelmi fogyatékosságban, illetőleg elmebetegségben szenvedő tanuló (gondozott) és egy kísérője (szülő vagy megbízottja) - az intézmény igazolása alapján - az intézmény székhelye és a tanuló (gondozott) állandó lakóhelye között; a szociális otthonban gondozottak esetében pedig a szociális otthon székhelye és a hozzátartozó állandó lakóhelye között. A bejáró tanuló, illetőleg a gondozott kísérőjét a kedvezmény akkor illeti meg, ha a tanuló (gondozott) egészségi állapota a kísérést szükségessé teszi és az intézmény nem a lakóhelyén és nem a kísérő munkahelyével azonos helységben van.

Ez a kedvezmény illeti meg a gyógypedagógiai, illetőleg szociális intézményekben (szociális otthonban, szociális intézetben) bentlakó - fogyatékosságban szenvedő - tanulót látogató szülőt, illetőleg gondozottat látogató szülőt vagy hozzátartozót is, az intézmény székhelye és a látogató állandó lakóhelye között, ha az intézmény nem a lakóhelyen és nem a látogató munkahelyével azonos helységben van. Ezt a kedvezményt esetenként csak egy látogató veheti igénybe."

3. §

A R. mellékletének IV/B/1. alpontja a következőkkel egészül ki:

"E rendelkezés alkalmazása szempontjából igényjogosult családtagnak minősül a kedvezményezettel közös háztartásban együttélő házastársuk, eltartott nőtlen és hajadon gyermekük 18. életévük betöltéséig (tekintet nélkül arra, hogy iskolai tanulmányokat folytatnak-e vagy sem), illetőleg 26. életévük betöltéséig, ha középfokú iskola vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán igazoltan tanulmányokat folytatnak, havi 1200 forintot meghaladó önálló jövedelmük nincs, termelőszövetkezetnek nem tagjai, kiskereskedői vagy kisiparosi jogosítvánnyal nem rendelkeznek s nem háztartási alkalmazottak, valamint életkorukra tekintet nélkül azok a gyermekeik, akik munkaképtelenek és szüleik utánuk családi pótlékra jogosultak."

4. §

A R. melléklete IV/B/2/c) alpontja első bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"c) A nyugdíjasok és a nyugdíjasokkal azonos elbírálás alá esők (ideértve a külföldről Magyarországra települt és külföldről nyugellátásban részesülő magyar állampolgárokat és a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapjától nyugdíjsegélyben részesülő tagokat is) az országos közforgalmú vasutak és a VOLÁN menetrendszerinti járatain évente 16 alkalommal 50%-os utazási kedvezményben részesülnek. Ez a kedvezmény - egy kedvezményhely felhasználásával - kombinált (vasúton és autóbuszon történő) utazás esetén csak az utazás megkezdését követő nap 24 órájáig vehető igénybe."

5. §

(1) A R. melléklete IV/C/ca) és cb) alpontjának helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[C) 33%-os korlátlan számú kedvezményes utalásra jogosultak a térítési díj változatlanul hagyása mellett a MÁV, a GYSEV, az Állami Erdei Vasutak, a BKV-HÉV és a MAHART menetrendszerinti járatain (a szárnyashajó és a sétahajójáratok kivételével), a munkahely útján igényelhető igazolvány alapján:]

"ca) az állami költségvetési szervek gazdálkodásáról szóló 19/1980. (IX. 27.) PM számú rendelet szerint gazdálkodó költségvetési szervek azon főfoglalkozású dolgozói, akik legalább egyéves - bármely munkáltatónál eltöltött - munkaviszonnyal rendelkeznek (az igényjogosultság alapjául szolgáló munkaviszony számításához a részidőket össze kell adni), határozatlan időre vagy egy évre, illetőleg azt meghaladóan határozott időtartamra az adott munkakörre megállapított törvényes munkaidőben állnak alkalmazásban és illetményüket a R. 2. számú mellékletben felsorolt jogszabályok rendelkezései szerint kapják;

cb) a Magyar Posta (a volt Postavezérigazgatóság felügyelete alá tartozó szervek) dolgozói;"

(2) A R. a következő 2. számú melléklettel egészül ki és egyidejűleg a jelenlegi melléklet számozása 1. számú mellékletre változik:

"A 13/1982. (XII. 27.) KPM számú rendelet 2. számú melléklete

Az állami költségvetési szervek dolgozói illetményének megállapításáról rendelkező hatályos jogszabályok jegyzéke

- az államigazgatási és az igazságszolgáltatási dolgozók alapbérének megállapításáról szóló 11/1983. (XII. 17.) ÁBMH számú rendelkezés,

- az egészségügyi dolgozók munkabéréről szóló 14/1983. (XII. 17.) ÁBMH számú rendelkezés,

- a felsőoktatási intézmények oktatói és egyéb dolgozói munkabéréről szóló 16/1983. (XII. 17.) ÁBMH számú rendelkezés,

- a költségvetésből gazdálkodó egyes intézmények alkalmazottainak bérezéséről szóló 21/1983. (XII. 17.) ÁBMH számú rendelkezés,

- a kutatóintézeti dolgozók alapbéréinek megállapításáról szóló 23/1983. (XII. 17.) ÁBMH számú rendelkezés,

- a közművelődési intézmények dolgozóinak munkabéréről szóló 24/1983. (XII. 17.) ÁBMH számú rendelkezés,

- az alsó- és középfokú nevelési-oktatási intézmények dolgozói munkabéréről szóló 13/1984. (VIII. 22.) ÁBMH számú rendelkezés."

6. §

Ez a rendelet 1985. január 1. napján lép hatályba, A R. 1. számú melléklete I/D. pontjában meghatározott kedvezmény illeti meg a Nemzetközi Ifjúsági Év alkalmából 1985. évben a nemzetközi diákigazolvánnyal Magyarországra utazó külföldi fiatalokat is.

Urbán Lajos s. k.,

közlekedési miniszter