6/1984. (II. 29.) KM rendelet

a belföldi távolsági (helyközi) személyszállítási kedvezményekről szóló 13/1982. (XII. 27.) KPM számú rendelet módosításáról

A Minisztertanácstól kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel, az ipari miniszterrel, az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökével, az Országos Anyag- és Árhivatal elnökével, valamint az ügykörüket érintő kérdésekben az érdekelt más miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

A belföldi távolsági (helyközi) személyszállítási kedvezményekről szóló 13/1982. (XII. 27.) KPM számú rendelet (a továbbiakban: R.) melléklete I/D/b. alpontjának második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az országos közforgalmú vasutak vonalain:

D) 50%-os kedvezményre jogosultak az oktatási intézmények tanulói:]

"Ez a kedvezmény illeti meg az állami gondozásban levő, de oktatási intézményben nem tanuló fiatalokat is, ha munkaképtelenek."

2. §

A R. melléklete I/D/d. alpontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az országos közforgalmú vasutak vonalain:

D) 50%-os kedvezményre jogosultak:]

"d) a Ganz-MÁVAG jogutód vállalatok dolgozói."

3. §

A R. melléklete III/C/b. alpontjának második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

[A távolsági menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben:

C) 75%-os kedvezményre jogosultak az oktatási intézmények önálló jövedelemmel nem rendelkező tanulói]

"Ez a kedvezmény illeti meg az állami gondozásban levő, de oktatási intézményben nem tanuló fiatalokat is, ha munkaképtelenek."

4. §

A R. melléklete IV/B. pontjának 2/c. alpontja első bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"c) A nyugdíjasok és a nyugdíjasokkal azonos elbírálás alá esők (ideértve a külföldről Magyarországra települt és a külföldről nyugellátásban részesülő magyar állampolgárokat és a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapjától nyugdíjsegélyben részesülő tagokat is) az országos közforgalmú vasutak vagy a VOLÁN menetrend szerinti járatain évente 16 alkalommal 50%-os utazási kedvezményben részesülnek."

5. §

Ez a rendelet 1984. április 1. napján lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti a R. melléklete IV/C. pontjának utolsó bekezdése.

Pullai Árpád s. k.,

közlekedési miniszter