13/1985. (XI. 22.) KM rendelet

a közúti közlekedési szakemberek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 1/1983. (VII. 6.) KM rendelet módosításáról és kiegészítéséről

A belügyminiszterrel és a honvédelmi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem:

1. §

(1) A közúti közlekedési szakemberek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 1/1983. (VII. 6.) KM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A középfokú oktatási intézményben iskolai tanterv vagy szakköri óraterv alapján végzett oktatásnál a képzésben olyan tanuló is részt vehet, aki a vezetői engedély (vezetői igazolvány) kiadásának feltételeként meghatározott életkort még nem érte el."

(2) A R. 3. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik:

"(3) Segédmotoros kerékpár vezetésére szervezett tanfolyamra felvehető az a jelentkező is, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort nem érte el, de az általános iskola nyolcadik osztályának tanulója."

2. §

A R. 4. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A 3. §-ban meghatározott feltételek fennállása esetében is csak az vehet részt]

"e) >F< járműkategóriára vonatkozó vezetői tanfolyamon, akinek >C< járműkategóriára érvényes vezetői engedélye van. Csuklós autóbusz vezetésének tanulásához ezen kívül >D< járműkategóriára érvényes vezetői engedély is szükséges. Az >F< járműkategóriába tartozó trolibusz vezetésére vonatkozó vezetői tanfolyamnál e feltételeket nem kell alkalmazni."

3. §

A R. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A mozgáskorlátozott, a siket, valamint az olyan nem magyar állampolgár tanulót, aki a magyar nyelvet nem beszéli, a tanfolyam elméleti részének látogatása alól kérelmére a képző szerv vezetője felmentheti. A tanuló ebben az esetben is igényelheti, hogy a képző szerv a felkészülésben működjék közre."

4. §

A R. 8. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § Járművezetés tanulásakor a járművön - a tanulóvezetőn kívül - az oktató, az oktatást ellenőrző és szakfelügyelő személyek foglalhatnak helyet. Az oktató beleegyezésével - a tehergépkocsi rakfelülete és a motorkerékpár kivételével - a járművön megfigyelőként több tanuló is tartózkodhat."

5. §

A R. 10. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (2), (3) bekezdés számozása (3), (4) bekezdésre változik:

"(2) A vizsgabizottság vezetőjét és tagjait (a vizsgabiztosokat) - a Budapesti, megyei Rendőrfőkapitányság véleményének figyelembevételével - a fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottságának közlekedési feladatot ellátó szakigazgatási szerve nevezi ki."

6. §

A R. 11. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (2), (3) és (4) bekezdés számozása (4), (5) és (6) bekezdésre változik:

"(2) Középfokú oktatási intézményben iskolai tanterv vagy szakköri óraterv alapján végzett oktatásnál elméleti tárgyakból vizsgára bocsátható az a tanuló is, aki a külön jogszabályban meghatározott életkornál legfeljebb egy évvel fiatalabb.

(3) Segédmotoros kerékpáros vizsgára bocsátható az is, akit a 3. § (3) bekezdése alapján vettek fel a tanfolyamra. Járművezetői igazolványt azonban ilyen személy is csak 14. életévének betöltése után kaphat."

7. §

A R. 12. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A "B" és "C" járműkategóriára vonatkozó összevont képzés esetén " Vezetési gyakorlat" tantárgyból a vizsga sorrendje felcserélhető. A "C" járműkategóriára azonban a vezetői engedély csak mindkét járműkategóriában eredményes vizsga alapján adható ki."

8. §

A R. 16. §-a (2)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szakoktatói tanfolyam és továbbképző tanfolyam képzései, szakmai szintjét, tananyagát és tantervét a Közlekedési Főfelügyelet állapítja meg, továbbá jóváhagyja a tanfolyamon használható tankönyveket.

(3) Szakoktatói tanfolyamra az vehető fel, aki a tanfolyam megkezdésekor 22. életévét betöltötte és akinek

a) középiskolai érettségi bizonyítványa,

b) legalább "B" járműkategóriára érvényes vezetői engedélye és

c) erkölcsi bizonyítványa van.

(4) Járművezetői gyakorlati tanfolyam esetében a (3) bekezdésben foglaltakon kívül a jelentkezőnek gépjárművezetői munkakör betöltésére jogosító pályaalkalmassági minősítéssel és az oktatni kívánt jármű vezetéséhez szükséges vezetői engedéllyel is rendelkeznie kell.

(5) A képző szerv vezetője a szakoktatói tanfolyam egyes tantárgyainak hallgatása alól felmentheti azt, aki a tantárgynak megfelelő szakképesítéssel rendelkezik. A felmentés alapjául szolgáló tantárgyak és szakképesítések körét a Közlekedési Főfelügyelet állapítja meg."

9. §

A R. a következő 16/A. §-sal egészül ki:

"16/A. § (1) A rendelet hatálya alá eső tanfolyamokon szakoktatóként az oktathat, aki szakoktatói vizsgát tett.

(2) Szakoktatói vizsgára az bocsátható, aki a szakoktatói tanfolyamot elvégezte vagy az alól mentesítették.

(3) Mentesül az egyes tárgyak vizsgakötelezettsége alól, akit a tantárgy hallgatása alól is mentesítettek [16. § (5) bek.]."

10. §

A R. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

"17. § (1) A rendelet hatálya alá eső járművezetői tanfolyamokon vizsgabiztosként az vizsgáztathat, aki vizsgabiztosi vizsgát tett.

(2) Vizsgabiztosi vizsgára az bocsátható, aki a vizsgára jelentkezés idején betöltötte a 26. életévét és akinek

a) középiskolai érettségi bizonyítványa,

b) legalább"A" vagy "B" járműkategóriára érvényes vezetői engedélye,

c) elméleti és gyakorlati szakoktatói bizonyítványa,

d) legalább 2 éves szakoktatói gyakorlata és

e) erkölcsi bizonyítványa van.

(3) A Közlekedési Főfelügyelet vezetője mentesítheti egyes tárgyakból a vizsgabiztosi vizsgakötelezettség alól azt, aki a tárgynak megfelelő szakirányú képzettséggel rendelkezik. A felmentés alapjául szolgáló tárgyak és szakképesítések körét a Közlekedési Főfelügyelet állapítja meg."

11. §

A R. a következő 17/A. §-sal egészül ki:

"17/A. § (1) A szakoktatókat és a vizsgabiztosokat, továbbá a (2) bekezdésben említett külön vizsgákon vizsgázókat a Közlekedési Főfelügyelet vezetője által kinevezett Szakoktatói és Vizsgabiztosi Vizsgabizottság (a továbbiakban: Bizottság) vizsgáztatja.

(2) A Bizottság vizsgázatja az (1) bekezdésben foglaltak alapján külön vizsgákon

a) a közúti járművezetők pályaalkalmassági Vizsgálatáról szóló 15/1984. (VIII. 8.) KM-BM számú együttes rendelet 3. §-a (2) bekezdésének a) pontja és a végrehajtására kiadott 7/1984. (Közl. Ért. 8.) KM-BM számú együttes utasítás 3. §-ának (2) bekezdése alapján vezetési próba keretében tartott gyakorlati vizsgára jelentkezőt, továbbá

b) azt, akit a közlekedési miniszter a Bizottság elé utal.

(3) A szakoktatói, a vizsgabiztosi és a külön vizsgák követelményeit és módszereit a Közlekedési Főfelügyelet állapítja meg."

12. §

A R. 18. §-a (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szakoktatók és vizsgabiztosok szakmai és módszertani továbbképzését a Közlekedési Főfelügyelet irányítja és ellenőrzi. A szakmai és módszertani továbbképzést szakoktatók tekintetében a képző szerv, vizsgabiztosok tekintetében a Közlekedési Főfelügyelet rendezi."

13. §

A R. 19. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) [Az oktatási tanintézet]

b) a veszélyes áruk belföldi és nemzetközi közúti szállításához szükséges szakismeretek megszerzése érdekében "ADR" (alapfokú és továbbképző tanfolyamot szervez)."

14. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg 11. §-a (1) bekezdésének c) pontja hatályát veszti, a R. 19. §-a (2) és (4) bekezdésében a "szállításszervezői" szövegrész helyébe "ADR", a 19. §-ának (3) bekezdésében a "szállításszervezőket" szövegrész helyébe "a veszélyes áruk belföldi és nemzetközi közúti szállításával foglalkozó szakembereket" szövegrész lép.

Urbán Lajos s. k.,

közlekedési miniszter