1985. évi 25. törvényerejű rendelet

a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról

1. § A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:. Ptk.) 568. §-a (4) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"Közös neve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így tulajdonjogot szerezhet, továbbá perben állhat és perelhető. A tagok a gazdasági társaság kötelezettségeiért közvetlenül, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek."

2. § (1) A Ptk. 570. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tagok vagyoni hozzájárulása - a társasági szerződés rendelkezése szerint - közös tulajdonukba vagy közös használatukba kerül. A vagyoni hozzájárulás után kamatot érvényesen kikötni nem lehet."

(2) A Ptk. 570. §-a (3) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"A vagyoni hozzájárulást a tag önérdekből át nem ruházhatja és meg nem terhelheti."

(3) A Ptk. 570. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Közös név alatt működő gazdasági társaság esetében a közös tulajdonba adott vagyoni hozzájárulás, illetőleg a működés során szerzett dolog a társaság neve alatt kerül a tagok közös tulajdonába. A (3) bekezdés rendelkezéseit a működés során szerzett dolgok esetében is alkalmazni kell."

3. § A Ptk. 570. §-a után a következő 570/A §-al egészül ki:

"570/A. § A tagok többsége kizárhatja a társaságból azt a tagot, aki írásbeli felszólítás ellenére erre fontos okot szolgáltat, így különösen ha a társasági szerződésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, illetőleg a társaság céljának elérését egyéb magatartásával nagymértékben veszélyezteti. A kizárást - az ok megjelölésével - írásban kell közölni. A tag a kizárással szemben a közléstől számított harminc napon belül a bírósághoz fordulhat; e határidő elmulasztása jogvesztéssel jár."

4. § (1) A Ptk. 571. §-a (5) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"Rendes felmondás esetén a megmaradó tagok a társaság továbbfolytatását határozhatják el."

(2) A Ptk. 571. §-a (5) bekezdésének utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"Ezeket a rendelkezéseket kell alkalmazni azokra az esetekre is, ha a tagot a társaságból kizárják, illetőleg ha a tag jogutód nélkül szűnik meg."

5. § A Ptk. az 573. §-a után a következő 573/A §-al egészül ki:

"573/A § (1) Ha a tagsági viszony fenntartása jogszabályba ütközik - ideértve azt az esetet is, ha a tagsági jogviszony fenntartását a tag munkáltatója megtiltotta - a tag köteles a társasági szerződést azonnali hatállyal felmondani. Az ezen a címen történő azonnali hatályú felmondás a társaságot nem szünteti meg.

(2) Ha a tag az (1) bekezdésben foglalt felmondási kötelezettségének nem tesz eleget, a tagok többsége kizárja a társaságból."

6. § A Ptk. 574. §-ának (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A társaság - a gazdasági társaság megszűnésének esetein [571. § (1)-(3) bek.] kívül - valamely tag halála esetén is megszűnik.

(2) A tag halála, vagy rendes felmondás esetén a tagok a szerződésben, vagy utólag kötött megállapodásukban a társaság továbbfolytatását rendelhetik el. Ilyen esetben azt az örököst, aki a tagokkal való megegyezés alapján nem válik a társaság tagjává, illetőleg azt a tagot, aki felmondta a szerződést, pénzben is ki lehet elégíteni. A kielégítés a társaság megszűnésére irányadó szabályok szerint történik. Ezeket a rendelkezéseket kell alkalmazni a tag kizárása esetén is."

7. § A Ptk. 31. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az állami vállalatot az igazgató képviseli. E jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve a vállalat dolgozójára ruházhatja át."

8. § Ez a törvényerejű rendelet 1986. január 1. napján lép hatályba.

Losonczi Pál s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Katona Imre s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára