2/1985. (III. 1.) IM rendelet

a javító-nevelő munka végrehajtásáról szóló 6/1979. (VI. 29.) IM rendelet módosításáról

A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a javító-nevelő munka végrehajtásáról szóló, a 6/1982. (XII. 4.) IM rendelettel módosított 6/1979. (VI. 29.) IM rendeletet (a továbbiakban: R.) a legfőbb ügyésszel, az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel, a Szakszervezetek Országos Tanácsával és a szövetkezetek országos érdekképviseleti ezerveivel egyetértésben a következők szerint módosítom:

1. §

A R. 5. §-a (4) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A munkáltató haladéktalanul értesíti a javítónevelő munka végrehajtását ellenőrző bíróságot, ha az elítélt)

"e) gyermekének gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot vett igénybe, és részére gyermekgondozási díjat vagy gyermekgondozási segélyt folyósítanak, a fizetés nélküli szabadságot félbeszakították, vagy a segély folyósítását beszüntették."

2. §

(1) A R. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a munkahely arról értesíti a javítónevelő munka végrehajtását ellenőrző bíróságot, hogy az elítélt kivonja magát a büntetés végrehajtása alól, vagy a munkafegyelmet súlyosan megsértette - ideértve az 5. § (6) bekezdésében szabályozott esetet is -, a bíróság az értesítést és a véleményt összefoglaló jelentéssel nyomban megküldi a bíróság szerint illetékes megyei (fővárosi) főügyészségnek (a továbbiakban: ügyész)."

(2) A R. 7. §-a (2) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Ha az ügyész az átváltoztatást indokoltnak tartja, ez iránt indítványt tesz a büntetésvégrehajtási bírónak."

3. §

A R. 9. §-ának (1) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

"Kivételesen indokolt esetben három hónapot meghaladó vagy ismételt halasztás is engedélyezhető."

4. §

A R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § (1) Ha az elítélt sorkatonai szolgálatra vonul be, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben részesül, vagy az elítélten az alkoholisták kötelező intézeti gyógykezelését hajtják végre, a bíróság a javító-nevelő munka megkezdésére egy évi halasztást engedélyez, illetőleg az igazságügyminiszter a javító-nevelő munka már megkezdett végrehajtását egy évre félbeszakítja.

(2) A javító-nevelő munka végrehajtását haladéktalanul meg kell kezdeni, illetőleg folytatni kell, ha

a) egy év eltelte előtt az elítélt a sorkatonai szolgálatból leszerel, a gyermekgondozási segély folyósítását beszüntetik, vagy az intézeti gyógykezelést megszüntetik, illetve az megszűnik,

b) az elítélt gyermekgondozási díjra való jogosultsága megszűnik, és nem részesül gyermekgondozási segélyben.".

5. §

A R. 11. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 10. § (2) bekezdésében meghatározott esetben az elítélt a leszerelésétől, a gyermekgondozási segély folyósításának beszüntetésétől, a Munkaterápiás Alkoholelvonó Intézetből való elbocsátásától, illetőleg a gyermekgondozási díjra való jogosultsága megszűnésétől számított három napon belül köteles jelentkezni azon a munkahelyen, amelyet a bíróság kijelölt."

6. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Markója Imre s. k.,

igazságügyminiszter